blank
Danh mục
lượt truy cập
Giới thiệu sách
Sổ tay xử lý các tình huống thiết yếu trong công tác Đảng dành cho Bí thư các cấp
12/09/2012 09:09:08 AM

 

 

Đại hội XI của Đảng là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng và dân tộc ta. Diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta vừa đi qua chặng đường 25 năm đổi mới, Đại hội đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010 – 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2011 – 2015. Cán bộ, đảng viên cần học tập, nghiên cứu, quán triệt, nắm được những vấn đề cơ bản, những nét mới trong các văn kiện Đại hội về đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, trên cơ sở đó thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng.

Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên biết kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển Đảng trong tình hình mới. Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Sổ tay xử lý các tình huống thiết yếu trong công tác Đảng dành cho Bí thư các cấp – Quán triệt cương lĩnh xây dựng đất nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và nghị quyết lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất: Văn kiện Đại hội Đảng khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần thứ hai: Quán triệt các nội dung chủ yếu của văn kiện Đảng khóa XI.

Phần thứ ba: Xử lý tình huống về nghiệp vụ công tác Đảng.

Phần thứ tư: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phần thứ năm: Chế độ tiền lương, phụ cấp, khen thưởng, nghỉ hưu, miễn sinh hoạt đảng của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ sáu: Công tác tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, quan hệ lãnh đạo, quan hệ công tác của tổ chức đảng các ngành, các cấp.

Cuốn sách là một tư liệu rất hữu ích, được xem như một cẩm nang nghiệp vụ về công tác Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Sách đang có tại phòng mượn thư viện (C.05), ký hiệu phân loại: 324.259 707 1.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

Kim Phượng

 

Các tin khác