Tag

Chia sẻ

DỰ KIẾN KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 8 NĂM 2017

13-09-2017

DỰ KIẾN KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT VIII - 2017  
BỘ MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QPAN  
STT LỚP MÃ SV HỌ TÊN STC TỐI THIỂU STC MIỄN STC GDTC - QP YCTL TCTL TBCTL XẾP LOẠI HẠ BẬC ĐIỂM NCKH Nợ học phí
1 CDGDTC14 114343009 Phạm Tấn Đạt 111   11 100 100 2.56 K FALSE 0 FALSE
2 CDGDTC14 114343014 Nguyễn Khắc Bình 111   11 100 100 2.8 K FALSE 0 FALSE

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng