Tag

Uc ;

Chia sẻ

Chương trình Học bổng năm học 2017-2018 của trường Đại học Queensland

25-09-2017

Học bổng bậc Dự bị Đại học chuyên ngành Kinh tế (Economics)
- Giá trị: AUD$5,700 – AUD$6,475 (tương đương 25% học phí)
- Áp dụng cho sinh viên nộp hồ sơ vào chương trình Dự bị Đại học và chuyển tiếp lên chương trình Cử nhân Kinh tế (Bachelor of Economics) tại Đại học Queensland.
- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước tháng 4 và tháng 11/2018

Học bổng bậc Cử nhân cho sinh viên Việt Nam
- Giá trị: AUD$3,000
- Áp dụng cho sinh viên có quốc tịch Việt Nam, có thành tích học tập tại bậc phổ thông tốt, và đăng ký nhập học tại trường Đại học Queensland.
- Thời hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017 (cho semester 1) & 30/04/2018 (cho semester 2)

Học bổng bậc Cử nhân cho sinh viên quốc tế
- Giá trị: 50% học phí
- Áp dụng cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tại bậc phổ thông tốt, và đăng ký nhập học tại trường Đại học Queensland với 1 trong 3 chuyên ngành: Bachelor of Architectural Design, Bachelor of Engineering (Hons), Bachelor of Information Technology
- Thời hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 (cho semester 1) & 30/04/2018 (cho semester 2)

Học bổng bậc Cử nhân và Thạc sĩ cho sinh viên quốc tế từ Khoa Khoa học
- Giá trị: AUD$3,000AUD$10,000
- Áp dụng cho sinh viên quốc tế đăng ký nhập học chương trình cử nhân và thạc sĩ của Khoa Khoa học (Faculty of Science).
- Thời hạn nộp hồ sơ: 01/12/2017 (cho semester 1) & 01/06/2018 (cho semester 2)

Chi tiết: https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/uq-graduate-school-scholarship-uqgss

VĨNH SƠN tổng hợp