Chia sẻ

Chương trình đào tạo khóa 17

01-10-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 600/QĐ-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 20  tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo hệ chính quy
trình độ đại học, cao đẳng Sư phạm tuyển sinh năm 2017
____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHTG ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-ĐHTG ngày 5 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, cao đẳng Sư phạm chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng Sư phạm tuyển sinh năm 2017 (Danh mục ngành đào tạo đính kèm).

Điều 2. Bộ chương trình này dùng làm cơ sở cho việc tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, duyệt các giáo trình sử dụng chung trong quá trình giảng dạy và được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2017.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, các Trưởng khoa, các Trưởng đơn vị có liên quan và cán bộ giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Võ Ngọc Hà

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TUYỂN SINH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 600 /QĐ-ĐHTG ngày 20 tháng 9  năm 2017)

TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Tên chương trình đào tạo

A. ĐẠI HỌC

1

52220330

Văn học

Cử nhân Văn học

2

52340101

Quản trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp

Cử nhân Quản trị Marketing

3

52340201

Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

4

52340301

Kế toán

Cử nhân Kế toán tổng hợp

Cử nhân Kế toán công

5

52460112

Toán ứng dụng

Cử nhân Toán thống kê

Cử nhân Toán kinh tế

6

52480201

Công nghệ thông tin

Kỹ sư Công nghệ thông tin

7

52480104

Hệ thống thông tin

Kỹ sư Hệ thống thông tin

8

52510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư Xây dựng cầu đường

9

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô

10

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

11

52510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá hệ thống điện

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá công nghiệp

12

52540102

Công nghệ thực phẩm

Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

13

52420201

Công nghệ sinh học

Kỹ sư Công nghệ sinh học

14

52620110

Khoa học cây trồng

Kỹ sư Khoa học cây trồng

15

52620301

Nuôi trồng thủy sản

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

B. CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

1

51140201

Giáo dục mầm non

Cao đẳng Giáo dục mầm non

Tổng cộng danh mục này có 15 ngành đào tạo ĐH01 ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm./.

----------

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo chuyển đổi
theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, hệ chính quy, trình độ cao đẳng
___________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 106/TCDN-DNCQ, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Tổng cục dạy nghề về việc Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi CTĐT theo Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ chương trình đào tạo chuyển đổi theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, hệ chính quy, trình độ cao đẳng (Danh mục ngành đào tạo đính kèm).

Điều 2. Bộ chương trình này dùng làm cơ sở cho việc tổ chức biên soạn Đề cương chi tiết học phần, duyệt các giáo trình sử dụng chung trong quá trình giảng dạy và được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2017.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, các Trưởng khoa, các Trưởng đơn vị có liên quan và cán bộ giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như  Điều 3;
- Lưu: VT, P.QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Võ Ngọc Hà

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY,
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 (Kèm theo Quyết định số 393 /QĐ-ĐHTG, ngày 23 tháng 6 năm 2017)

 

TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

1

6540103

Công nghệ thực phẩm

2

6640201

Dịch vụ thú y

3

6340301

Kế toán

4

6380201

Dịch vụ pháp lý

5

6480201

Công nghệ thông tin

6

6510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

9

6540203

Công nghệ may

10

6220206

Tiếng Anh

11

6810101

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng cộng danh mục này có 11 ngành đào tạo ./.