Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 05

01-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 05

           (Từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 02/10

Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

07h 30: HT Tỉnh ủy

 

Dự Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành KTXH 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

13h 30: TT Hội nghị tỉnh

 

Dự họp thành viên Uỷ ban KHCN&MT (Quốc hội).

Ông Lê Quang Trí (P.HT)

13h 30

Hà Nội

 

BA 03/10

Dự Hội nghị về công tác tài chính - ngân sách.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

07h 30: TT Hội nghị

 

Họp BCH Công đoàn.

- UV: BCH, UBKT CĐCS;

- Trưởng ban TT Nhân dân.

13h 30 - 15h 00 B.14

Ông Lê Hữu Hải

Họp BCH Công đoàn mở rộng. 

- UV: BCH, UBKT CĐCS;

 - Trưởng ban TT Nhân dân;

- Tổ trưởng các tổ công đoàn.

15h 00: B.14

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

UV BTV Đảng ủy.

14h 30: A.104

Ông Võ Ngọc Hà

04/10

Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Ông Lê Hữu Hải (P.HT).

06h 45: TTVH Thể thao huyện Chợ Gạo

 

Họp Xét Học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” đợt 1 năm học 2017 - 2018.

- ĐD lãnh đạo: Các Khoa, Bộ môn có sinh viên họp xét;

-ĐD lãnh đạo: P.CTSV, ĐTN;

-TT QHDN&TVTS.

09h 00: B.243,TCN

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng trường.

Thành viên Hội đồng trường.

13h 30: B.14

Ông Lê Văn Hưởng

(CT Hội đồng trường)

NĂM

05/10

Họp lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm viên chức quản lý.

- Thành viên Tổ lấy phiếu theo Quyết định số 621/QĐ-ĐHTG, ngày 29/9/2017;

- VC P. Thanh tra - Pháp chế.

08h 00 - 08h 45 B.14

Ông Võ Ngọc Hà

- VC TT.KT&ĐBCLGD.

08h 45 - 09h 30 B.14

- VC K. Lý luận chính trị.

09h 30: B.14

- VC K.Kỹ thuật xây dựng.

15h 30: B.14

SÁU 06/10

Họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh “Tạo giống lúa chống chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang”.

- Bà Hằng, Bà Phượng, Ông Vũ, Ông Vinh, Ông Phúc (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

08h 00: B.243,TCN

Ông Lê Hữu Hải

Họp BCH Đảng bộ.

UV BCH Đảng bộ.

13h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Đi công tác Tp.Hồ Chí Minh; TP: Ô. Bình (TP.TCHC), Ô. Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD), Ô.Cường (GĐ TT.QHDN&TVTS); TG: 07h 00, ngày 02/10/2017.  
  2. Họp Khoa Sư phạm; TP: VC K.SP; TG: 14h 00, ngày 02/10/2017; ĐĐ: B.14.
  3. Họp BCH LĐLĐ tỉnh; TP: Ô.Bình (PCT CĐCS); TG: 07h 30, ngày 03/10/2017; ĐĐ: HT LĐLĐ tỉnh.
  4. Dự Hội thảo ứng dụng mạng lưới, thiết bị kết nối Internet trong sản nông nghiệp và xây dựng thành phố thông minh; TP: Ô. Hiếu, Ô.Huy Long (K.CNTT); TG: 08h 00, ngày 03/10/2017; ĐĐ: TT Hội nghị tỉnh.
  5. Họp BTV, BCH Đoàn trường; TP: BTV, BCH Đoàn trường; TG: 14h 00, ngày 03/10/2017; ĐĐ: A.105.
  6. Đoàn trường làm việc với Bí thư LCĐ khoa và Liên Chi trưởng liên chi hội các khoa; TP: Bí thư LCĐ khoa; Liên Chi trưởng liên chi hội các khoa; TG: 16h 00, ngày 04/10/2017; ĐĐ: A.105.
  7. Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên; TP: BCH Hội Sinh viên; TG: 17h 00, ngày 04/10/2017; ĐĐ: A.105.

    ***Chú ý:

            - Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

           - Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.