Chia sẻ

Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

02-10-2017

Ngày 20/9/2017, Trường Đại học Tiền Giang đã triển khai kế hoạch số 600/KH-ĐHTG về việc tuyên truyền và phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến toàn thể viên chức và sinh viên của nhà trường.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016. Luật gồm 9 chương, 68 Điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018: Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016

Nội dung triển khai: (1) Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết ban hành luật. (2) Tầm quan trọng của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đăng ký hoạt động của cơ sở tôn giáo; xử phạt vi phạm trong lịnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; quy định quản lý nhà nước trong công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; khẳng định sự quan tâm tâm của Đảng và nhà nước với công tác này. (3) Những nội dung mới và quan trọng của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

VĨNH SƠN