Chia sẻ

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam

10-10-2017

Ngày 29/9/2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam.

Thông tư gồm 9 chương 32 điều quy định cụ thể về mục đích, nguyên tắc, chứng chỉ ngoại ngữ; đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; đối tượng và điều kiện dự thi, hội đồng thi, hình thức và địa điểm tổ chức thi; đề thi, tổ chức thi; chấm thi và phúc khảo; duyệt kết quả thi, quản lý cấp phát chứng chỉ, báo cáo và lưu trữ hồ sơ thi; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

1. Về đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, Thông tư quy định như sau:

- Trường đại học có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ, đơn vị sự nghiệp được giao nghiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam.

- Trung tâm ngoại ngữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở GD&ĐT (nếu được UBND tỉnh ủy quyền) quyết định thành lập, các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam (dành cho học sinh phổ thông).

2. Yêu cầu tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Một là, có bộ phận độc lập thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ (sau đây gọi là bộ phận chuyên trách).

Hai là, yêu cầu về đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, ra đề thi.

- Có ít nhất 01 lãnh đạo của bộ phận chuyên trách đáp ứng yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, sư phạm ngoại ngữ; có năng lực ngoại ngữ đạt cấp bộ B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ (hoặc Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trở lên của một trong các ngoại ngữ được giảng dạy trong chương trình giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Có ít nhất 20 cán bộ chấm thi nói và viết Tiếng Anh, 10 cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ khác (nếu có). Cán bộ chấm thi phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chấm thi.

- Có ít nhất 12 cán bộ ra đề thi đối với Tiếng Anh, 04 cán bộ ra đề thi đối với mỗi ngoại ngữ khác (nếu có). Cán bộ ra đề thi phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ra đề thi.

- Có ít nhất 03 cán bộ phân tích đề thi là cán bộ hữu cơ của đơn vị. Cán bộ phân tích đề thi phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành đo lường và đánh giá trong giáo dục.

- Có đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu để sử dụng thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức và chấm thi.

Ba là, có môi trường sư phạm, an toàn cho công tác tổ chức thi.

Bốn là, có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu: về phòng thi, trang thiết bị phục vụ thi, thiết bị kiểm tra an ninh, nôi bảo quản đồ đạc của thí sinh, có phòng làm việc của Hội đồng thi, trực thi, giao nhận đề thi và bài thi,…

Năm là, yêu cầu về ngân hàng câu hỏi thi và đề thi

- Trong năm 2017 và 2018, tại một thời điểm phải có ít nhất 30 đề thi tương đương nhau đối với môn tiếng Anh, 20 đề thi tương đương nhau đối với ngoại ngữ khác. Số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%.

- Từ năm 2019 trở đi, tại một thời điểm phải có ít nhất 50 đề thi tương đương nhau đối với môn tiếng Anh, 30 đề thi tương đương nhau đối với ngoại ngữ khác. Số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%.

Sáu là, có phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính theo quy định

Bảy là, có đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ với đầy đủ các thông tin và minh chứng về yêu cầu tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định, được công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi tổ chức thi.

3. Hình thức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, Thông tư quy định như sau:

- Các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.

- Kỹ năng nói được tổ chức bằng hình thức thi nói trực tiếp hoặc thi trên máy vi tính.

Đơn vị tổ chức thi thông báo về hình thức thi để thí sinh  biết trước khi đăng ký dự thi.

4. Thông tư cũng quy định rõ về: Đối tượng dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi, hội đồng thi; đề thi, tổ chức thi, chấm thi, duyệt kết quả thi.

5. Theo Thông tư, Cục Quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD&ĐT lập danh sách các đơn vị đáp ứng đủ yêu cầu tại Điều 5 của Quy chế này, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thi. Đồng thời hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để các đơn vị tổ chức thi thực hiện tốt Quy chế này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017./.

HỒNG DUYÊN