Tag

ntnp; nmh;

Chia sẻ

PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG RAU AN TOÀN TIỀN GIANG

24-10-2017

ANALYSIS OF THE SUPPLY CHAIN OF SAFE
VEGETABLES IN TIEN GIANG

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG*

NGUYỄN MINH HIẾU**

TÓM TẮT

Nghiên cứu này thực hiện nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm rau an toàn, giúp các nông hộ cải thiện bền vững cuộc sống, đặc biệt giúp các cơ quan chính quyền có hướng đi thích hợp hơn trong thiết lập, quản lý, điều hành chuỗi cung ứng. Kết quả phân tích thống kê mô tả 172 tác nhân tham gia chuỗi đã chỉ ra rằng, chuỗi cung ứng rau an toàn Tiền Giang được triển khai và điều phối bởi các Hợp tác xã rau an toàn tại Gò Công. Trong những năm qua, chuỗi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện tốt sinh kế cho nông hộ và làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng trồng rau an toàn. Tuy nhiên, việc sản xuất rau an toàn của nông dân vẫn còn mang tính tự phát, sản phẩm làm ra chưa đạt chất lượng, thường xuyên bị thương lái ép giá, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của nông dân và các tác nhân tham gia chuỗi. Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đưa ra 03 nhóm hàm ý quản trị cho các cơ quan, chính quyền địa phương; các nông hộ, tổ chức tham gia sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và người tiêu dùng.

Từ khóa: chuỗi cung ứng; chuỗi RAT Tiền Giang; nông hộ; rau an toàn, RAT.

ABSTRACT

This study was carried out in order to raise the value added of safe vegetables products, help farmers sustainably improve their lives and especially help the authorities with more appropriate orientation in establishing, managing and administering the supply chain. The result of the descriptive statistical analysis of 172 interviewees joining the chain indicated that the Tien Giang safe vegetable supply chain is implemented and coordinated by safe vegetable cooperatives in Go Cong. In recent years, the chain has brought high economic efficiency, contributed to improve farmers’ livelihood and changed the rural face of safe vegetable growing areas. Howerver, the production of safe vegetables of farmers is still spontaneous. Products do not meet quality requirements and are often forced to sell with low prices to traders which affects profits of farmers and participants in the chain. Based on that, the study also suggested 03 groups of administrative implications for local agencies and governments, farmers and organizations involved in safe vegetable production and consumption and consumers.

Keywords: supply chain; Tien Giang RAT chain; farmers; safe vegetables, RAT.

 

*     Khoa Kinh tế-Luật, Trường Đại học Tiền Giang

**   Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở NN & PTNT Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế