Chia sẻ

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

01-11-2017

Sáng ngày 23/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tỉnh HĐND tỉnh chủ trì hội nghị ở điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu chính có ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang sinh hoạt trên địa bàn TP. Mỹ Tho; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, báo cáo viên cấp tỉnh,...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/10 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp và cho ý kiến về 7 nội dung, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo các công việc quan trọng được Bộ Chính trị xem xét giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Đây là những nội dung rất quan trọng trong chương trình làm việc toàn khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra của năm 2017, năm 2018 và những năm tiếp theo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

http://www.thtg.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-6-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii/

                                                                                                                                                                                                                                       VĨNH SƠN tổng hợp

Đảng ủy