Tag

DKHP;

Chia sẻ

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

22-11-2017

KẾ HOẠCH

Đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

dành cho sinh viên chính quy cao đẳng, đại học

 

 
   

Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-ĐHTG ngày 20/9/2017 của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018;

Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức và đăng ký học phần trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 đến giảng viên (GV), giảng viên cố vấn (GVCV) và sinh viên (SV), theo nội dung sau:

I. KẾ HOẠCH

TT

Công việc

Thời gian

Thực hiện

Phối hợp

1

Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo Sơ đồ đào tạo của CTĐT; tiếp nhận nhu cầu SV bổ sung HP trả nợ, học chậm; Rà soát, đề xuất các HP thay thế không còn giảng dạy nhưng SV còn đăng ký học trả nợ, cải thiện điểm.

09 - 17/10/2017

Khoa quản lý ngành

Khoa quản lý học phần

2

Rà soát, xử lý và công bố danh sách các học phần dự kiến giảng dạy trên Website http://tgu.edu.vn

18 - 24/10/2017

P.QLĐT

Ban biên tập Website

3

Lấy thông tin dự kiến số lượng SV, dự kiến số lớp HP /HP

24 - 31/10/2017

Khoa quản lý HP

P.CTSV

Khoa quản lý ngành

4

Phân công giảng viên và lập lịch giảng dạy các HP chung.

01 - 08/11/2017

Khoa quản lý HP chung

P.QLĐT

5

Phân công giảng viên và lập lịch giảng dạy các HP riêng của ngành.

14 - 24/11/2017

Khoa quản lý HP riêng của ngành

Khoa quản lý HP chung P.QLĐT

6

Hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch học tập cho học kỳ 2, ghi sổ tay đăng ký học tập.

01 - 15/11/2017

SV

Giảng viên cố vấn

7

Phê duyệt kế hoạch học tập của tất cả SV trong lớp cố vấn

Giảng viên cố vấn

Khoa quản lý ngành

8

Nhập các thông tin lớp HP, chuẩn bị đăng ký HP.

27/11 - 08/12/2017

P.QLĐT

Khoa

9

SV chọn và đăng ký HP qua mạng (trừ các học phần chưa hội đủ điều kiện tiên quyết)

11 - 25/12/2017

SV

P.QLĐT,  Khoa, TT.TTTV,

P.QTTB

10

Xử lý dữ liệu đăng ký, đợt 1

26/12 - 07/01/2018

P. QLĐT

Khoa, Tổ quản lý phần mềm

11

SV kiểm tra kết quả và đăng ký lại đối với các lớp HP bị hủy đợt 1,  HP chưa đăng ký được do kết quả thi của HP tiên quyết.

20 - 28/01/2018

SV

GVCV, Khoa,        P.QLĐT,  P.QTTB

12

Xử lý dữ liệu ĐKHP, đợt 2

29/01 - 02/02/2018

P.QLĐT

Khoa, Tổ quản lý phần mềm

13

Học chính thức đợt 1

05/2/2018

SV, GV

Khoa, P.QLĐT

14

Giải quyết đăng ký lại cho SV có lớp học phần bị huỷ ở đợt 2.

05 - 11/02/2018

SV

GVCV, Khoa,        P.QLĐT,  P.QTTB

15

Công bố Quyết định mở lớp HP

05 - 11/02/2018

P.QLĐT

P.TC-HC

16

GV in danh sách SV trong lớp học phần tạm thời (lần 1)

05 - 11/02/2018

GV

Khoa

17

SV có nhu cầu rút tên khỏi lớp HP, gửi đơn đến khoa quản lý ngành.

05 - 11/3/2018

SV

Khoa,
P.Tài vụ

18

Chuyển đơn rút tên khỏi lớp học phần của SV về P.QLĐT

12 - 13/3/2018

Khoa quản lý ngành

P.QLĐT

19

Xử lý rút học phần theo đơn

14 - 16/3/2018

P.QLĐT

Khoa

20

Khoá danh sách lớp HP, GV in danh sách chính thức SV trong lớp học phần (lần 2)

19 – 25/3/2018

GV

Khoa

 

II. PHÂN CÔNG

1. Phòng Quản lý đào tạo:

- Lập Kế hoạch đăng ký học phần.

- Phối hợp với các khoa điều chỉnh kế hoạch giảng dạy trên UIS.

- Phối hợp với Ban biên tập Website thông báo lịch đăng ký học phần qua mạng và danh sách các học phần dự kiến giảng dạy trong học kỳ trên Website.

- Lập thời khóa biểu tổng hợp của Khoa vào phần mềm QLĐT.

- Quản lý lịch học và phân phối phòng học theo đăng ký của các khoa.

- Xử lý kết quả đăng ký chính thức, công bố thời khóa biểu chính thức.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, đăng ký học phần và rút tên khỏi lớp học ph ần.

2. Các khoa

a). Lập kế hoạch giảng dạy trên UIS, các bước thực hiện:

- Kiểm tra Kế hoạch giảng dạy trên UIS (đã được P.QLĐT đưa vào), xuất in Kế hoạch giảng dạy từ UIS, trình ký lãnh đạo và gửi bản giấy đến P.QLĐT lưu.

- Nếu có chỉnh sửa kế hoạch, đề nghị các khoa xuất in Kế hoạch giảng dạy từ UIS và chỉnh sửa trực tiếp trên bản giấy gửi về P.QLĐT (người nhận: Cô Phan Ngọc Bảo Uyên).

- Dự kiến danh sách học phần mở lại cho Sinh viên đăng ký trả nợ, cải thiện cho sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên năm cuối. (BM 1)

Lưu ý: Các khoa lập kế hoạch giảng dạy cho sinh viên thuộc diện Tây Nam bộ

- Đề xuất học phần thay thế: Các khoa quản lý ngành nhận yêu cầu trả nợ học phần, cải thiện điểm trong CTĐT, đề xuất danh sách HP mở thêm ngoài kế hoạch đến khoa quản lý HP. Nếu HP đó không còn tổ chức giảng dạy nữa, khoa quản lý HP làm đề nghị tạo học phần thay thế gửi đến P.QLĐT. Học phần được mở là HP được thay thế. (người nhận: Cô Trương Thị Ngọc Phương)(BM 2)

b). Đăng ký học phần:

        - Triển khai Kế hoạch đăng ký học phần đến GV, SV

- GVCV  hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập, phê duyệt kế họach của SV.

- Thống kê nhu cầu đăng ký học phần của SV theo học phần.

- Phối hợp với P.QLĐT lập danh sách dự kiến các học phần tổ chức giảng dạy trong học kỳ.

- Phân công giảng viên giảng dạy (thỉnh giảng) trong học kỳ (BM 3).

- Nhắc nhở SV thực hiện đúng quy trình ĐKHP, đúng thời gian quy định về hạn đăng ký, rút tên khỏi học phần, thời hạn đóng và gia hạn học phí.

- Nhận và giải quyết khiếu nại của SV về đăng ký học phần theo đúng quy định; tổng hợp các trường hợp sinh viên đăng ký học phần bổ sung do bị huỷ lớp học phần lần 2 (BM 4), Học phần chưa đăng ký được do kết quả thi của học phần tiên quyết có sau khi kết thúc đăng ký học phần (BM 5)

- Nhận đơn rút tên khỏi lớp học phần của SV (SV phải đóng phí trước học phần xin rút) và  lập danh sách gửi về Phòng QLĐT (BM 6) .

3. Phòng Công tác sinh viên:

        - Triển khai Kế hoạch đăng ký học phần đến Cố vấn

- Cố vấn  hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập, phê duyệt kế họach của SV.

- Thống kê nhu cầu đăng ký học phần của SV theo học phần gửi về khoa Quản lý học phần.

- Nhắc nhở SV thực hiện đúng quy trình ĐKHP, đúng thời gian quy định về hạn đăng ký, rút tên khỏi học phần, thời hạn đóng và gia hạn học phí.

4. Phòng Quản trị Thiết bị :

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện, Tổ quản lý phần mềm chuẩn bị chu đáo điều kiện vật chất và kỹ thuật cho việc ĐKHP qua mạng, đảm bảo an toàn dữ liệu đăng ký của SV.

- Phân công người khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình đăng ký.

5. Trung tâm Thông tin Thư viện:

- Bố trí cán bộ kỹ thuật trực trong thời gian đăng ký tại các phòng Internet để hướng dẫn SV đăng ký trong thời gian ĐKHP.

6. Các đơn vị khác:

- Phòng Tài vụ tổ chức thu học phí và giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí.

- Tổ quản lý phần mềm phối hợp tốt với P.QLĐT, các khoa để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên hệ ngay với:

  • P.QLĐT  qua số ĐT: 0273.3867101.
  • Bộ phận Quản lý mạng (ĐT: 0273.6 250 200 – 119).

Tất cả các văn bản, báo cáo của các đơn vị đề nghị gởi về P. QLĐT theo địa chỉ: pqldt@tgu.edu.vn trong thời gian quy định cùng với văn bản kèm theo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đăng ký học phần, học kỳ 2 năm 2017- 2018. Các đơn vị, các cán bộ giảng dạy, cán bộ viên chức và sinh viên được phân công chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp