Chia sẻ

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)

14-12-2017

Sáng 14/12/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại đầu cầu Trường Đại học Tiền Giang, đông đảo viên chức của nhà trường tham gia học tập.

Viên chức tham dự lớp học

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21/NQ-TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

VĨNH SƠN

Đảng ủy