Chia sẻ

Lịch thi BTKT HK1 năm học 2017-2018 các lớp ĐH, CĐ khóa 14, 15, 16

03-01-2018

LỊCH THI BTKT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 14, 15, 16

Ngày thi: 14/01/2018
Địa điểm thi: Cơ sở Chính (CSC)

STT
(MĐ)
Mã HP Tên môn học Số
TC
Mã lớp SV SL
SV
SV/
P. thi
P.
thi
Thứ Ngày thi Giờ
thi
Đơn vị
tổ chức thi
Địa điểm
thi
1 BTKT6 Thực hành làm văn và tiếng Việt 3 DHCNKTCDT17 3 25 H11 CN 14/1/2018 7g00 TT
KT&ĐBCLGD
CSC
DHCNKTCK17 1
DHCNKTDKVTDH17 1
DHCNKTXD17 6
DHCNSH17 1
DHCNTT17 1
DHKHCT17 3
DHKT K13C 1
DHNTTS17 3
DHTCNH17 4
DHTUD17 1
2 BTKT7 Toán học 4 CDCNTP15 1 30 H11 9g30 TT
KT&ĐBCLGD
CSC
CDDVPHAPLY14 1
CDDVTHUY14 1
CDDVTYK13 1
CDKHCT14 1
CDKTK13 1
CDTA13B 1
DHCNKTCDT17 3
DHCNKTCK15 1
DHCNKTCK17 1
DHCNKTDKVTDH17 1
DHCNKTXD17 6
DHCNSH14A 1
DHCNSH17 1
DHCNTP15B 2
DHCNTP16A 1
DHCNTP16B 1
DHCNTT15A 1
DHCNTT16 4
DHCNTT17 1 30 H12
DHKHCT14 1
DHKHCT16 5
DHKHCT17 3
DHKT K13C 1
DHKT14C 2
DHKT16B 2
DHNTTS16 1
DHNTTS17 3
DHQTKD16 1
DHTCNH17 4
DHTUD17 1
DHVH16 5
3 BTKT8 Tiếng Anh 4 CDCNTTK13 1 32 H11 CN 14/1/2018 13g30 TT
KT&ĐBCLGD
CSC
CDKTK13 1
CDQTDVDL_LHK13 1
CDQTKDK13 1
DHCNKTCDT17 3
DHCNKTCK17 1
DHCNKTDKVTDH17 1
DHCNKTXD17 7
DHCNSH17 1
DHCNTT16 1
DHCNTT17 1
DHKHCT17 3
DHKT K13C 1
DHNTTS17 3
DHTCNH17 4
DHTUD17 1
DHVH16 1

Ghi chú:

- Sinh viên xem lịch thi tại Khoa, tầng trệt khu F và trên Website trường ĐH TG http://www.tgu.edu.vn

- Sinh viên thắc mắc về lịch thi liên hệ tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục (F.101)

- Sinh viên mặc trang phục đúng quy định và mang thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

- Phòng Hội đồng thi: - Văn phòng các Khoa tổ chức thi

- F.201: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD tổ chức thi.

TM. HỘI ĐỒNG THI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG