Chia sẻ

Thông báo V/v nộp học phí đợt 3 lớp Cao học Luật Tiền Giang K3

14-03-2018

         UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 21/TB-ĐHTG                                                                                  Tiền Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

                                                                                                            THÔNG BÁO

V/v nộp học phí đợt 3 lớp Cao học Luật Tiền Giang K3

 

Căn cứ Hợp đồng số 01/HĐĐT.2016 ngày 03/10/2016 của Trường Đại học Luật Tp.HCM và Trường Đại học Tiền Giang về việc đào tạo lớp Cao học Luật cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang,

 Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí đợt 3 lớp Cao học Luật Tiền Giang K3 (không bao gồm tiền tài liệu học tập, kinh phí đào tạo ngoại ngữ, lệ phí bảo vệ luận văn và học phí học bổ sung kiến thức), cụ thể:

Học phí đợt 3: 10.000.000 đồng/học viên (Mười triệu đồng)

Đề nghị các học viên lớp Cao học Luật Tiền Giang Khóa 3 đến Phòng Tài vụ của Trường Đại học Tiền Giang nộp học phí đúng thời gian quy định từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/04/2018.

Kể từ ngày 13/04/2018 Trường Đại học Tiền Giang sẽ không thu học phí, học viên chưa nộp học phí đề nghị nộp bằng hình thức chuyển khoản, theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Luật TP.HCM

Số tài khoản: 1900 201 255 418 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, chi nhánh Trung tâm Sài Gòn TP.HCM

Nội dung: Đề nghị học viên ghi rõ họ tên, MSSV, lớp, khoá học, kỳ nộp học phí (nếu học viên không ghi rõ nội dung như trên, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ không cập nhật được học phí đã nộp và học viên đó xem như chưa nộp học phí, sẽ không được dự thi)

Quá thời hạn nộp học phí nêu trên, Trường Đại học Tiền Giang gửi danh sách những học viên đã nộp học phí về Trường Đại học Luật TP.HCM. Những học viên chưa nộp học phí Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ xử lý theo tinh thần công văn 558/ĐHL-KCQ (cấm thi đối với những học viên không nộp học phí đúng hạn; buộc thôi học đối với các học viên sau khi đã cảnh cáo nhưng vẫn không khắc phục)./.   

Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng QLKH&HTQT;

- Học viên lớp CH luật K3;                                                                                  (đã ký)

- Lưu: VT, TV.           

 

                                                                                                                         Võ Ngọc Hà

 

 

 

Phòng Tài vụ