Chia sẻ

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho Chi bộ 3

26-03-2018

Ngày 15/3/2018, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua năm 2018.

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Đảng bộ, chi bộ gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp tiếp tục phát huy và thể hiện tính nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã trao giấy khen cho 15 tập thể và 22 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (trong đó có Chi bộ 3 của Trường Đại học Tiền Giang).

VĨNH SƠN tổng hợp