Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cho SV khóa 4 trở về trước

09-04-2018

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                              Độc lập - tự do - Hạnh phúc

              Số: 11/TB-NNTN                                                 Tiền Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Tổ chức lớp Kỹ Năng Giao tiếp bằng Ngoại ngữ

cho sinh viên không chuyên ngữ từ khóa 14 trở về trước (đợt vét)

       Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức đợt thi vét làm cơ sở xét chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên các lớp cao đẳng, đại học từ khóa 14 trở về trước;

       Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang;

       Nhằm đáp ứng cho sinh viên từ khóa 14 trở về trước chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp cận với nội dung, hình thức và các đề kiểm tra mẫu, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức lớp Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ dành cho sinh viên không chuyên ngữ từ khóa 14 trở về trước còn nợ chuẩn đầu ra.

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng không chuyên ngữ từ khóa 14 trở về trước còn nợ chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.
  2. Mục đích khóa học: Hệ thống kiến thức, luyện kỹ năng giao tiếp và tiếp cận các đề kiểm tra mẫu
  3. Thông tin khóa học:
  • Tên khóa học: Kỹ năng Giao tiếp bằng Ngoại ngữ
  • Học phí: 600.000đ/khóa
  • Thời gian đăng ký: từ 09/4 đến 16/4/2018 (Sinh viên đến xem danh sách lớp học, thời khóa biểu vào ngày 20/4/2018)
  • Khai giảng ngày:  23/4/2018 (Thứ Hai)

Lưu ý: Sau khóa học Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra nội bộ theo lớp học và chuyển kết quả về Trường làm cơ sở xét chuẩn đầu ra cho sinh viên.

  1. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang:
  • Cơ sở chính: số 119 Ấp Bắc, P5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.   (02733.974080)
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.              (02733.974080)

                                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                              Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học