Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 5/2018, kế hoạch công tác tháng 6/2018

23-05-2018

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 64 tên tài liệu chào mừng, kỷ niệm Ngày Ngày Quốc tế lao động (01/5),  Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5) và Ngày sinh nhật Bác (19/5)

-  Đã phục vụ 491 lượt bạn đọc mượn tài liệu tại Thư viện

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/4 - 20/5/2018: Tổng số lượt đăng nhập là 1.690, tổng tài liệu download là 1.264, upload: 54 tài liệu

- Đã gửi thông báo đến các khoa và tổ bộ môn về việc phối hợp bổ sung tài liệu phục vụ cho năm học 2018-2019

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa

- Tiếp tục thực hiện bảo trì phần mềm Libol 2018.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 04 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 56 tin, bài lên website Trường

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung trang thông tin điện tử tiếng Anh.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường.

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Thực hiện Kế hoạch 195/KH-ĐHTG ngày 27/3/2018 KH đảm bảo chất lượng Trường ĐHTG giai đoạn 2017-2022

- Bàn giao Phòng Đọc CSC (Lầu 1, Thư quán cũ), Phòng Internet CS1 cùng tài sản cho Phòng QT-TB

- Hoàn tất rà soát tài sản sau kiểm kê 2018 của Trung tâm

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 5/2018

- Bình bầu thi đua tháng 5/2018

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 5/2018

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 5/2018 theo kế hoạch.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 6/2018

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 195/KH-ĐHTG ngày 27/3/2018 KH đảm bảo chất lượng Trường ĐHTG giai đoạn 2017-2022

- Tiếp tục thực hiện bảo trì phần mềm Libol 2018

- Họp giao ban tháng 6/2018 và họp đơn vị theo KH

- Tiếp tục tiếp nhận và biên mục sách mới bổ sung

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở

- Đăng ký báo, tạp chí quý 3/2018

- Phục vụ đăng ký học phần Học kỳ hè NH 2017-2018 theo kế hoạch

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

- Phối hợp với các khoa, bộ môn trong việc lấy nhu cầu tài liệu và tổng hợp danh mục tài liệu bổ sung năm học 2018-2019 trình Ban Giám hiệu phê duyệt

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải tin, bài lên website Trường

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung trang thông tin điện tử tiếng Anh

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 6/2018 theo kế hoạch.

TT Thông tin - Thư viện