Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo

25-05-2018

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 17/TB. NNTH                                       Tiền Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Kỳ kiểm tra cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh (Khóa 28)

    Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ A, B, C cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

1.Nội dung: Theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự kiểm tra:

 • Hồ sơ:
  • Đơn xin dự kiểm tra.
  • 4 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
  • Bản sao giấy khai sinh, CMND hoặc thẻ sinh viên.
 • Lệ phí dự kiểm tra:

Tên chứng chỉ

Lệ phí

Học viên Trung tâm

Thí sinh tự do

CCQG Tiếng Anh Trình độ A

(tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc theo công văn số 6089/BGDĐT-GDTX)

300.000đ/thí sinh

350.000đ/thí sinh

CCQG Tiếng Anh Trình độ B

(tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc theo công văn số 6089/BGDĐT-GDTX)

350.000đ/thí sinh

400.000đ/thí sinh

CCQG Tiếng Anh Trình độ C

(tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc theo công văn số 6089/BGDĐT-GDTX)

500.000đ/thí sinh

550.000đ/thí sinh

 • Thời gian đăng ký:
  • Nộp hồ sơ kiểm tra: từ ngày 02/7 đến hết ngày 10/7/2018.
  • Nhận giấy báo dự kiểm tra: từ ngày 20/7 đến hết ngày 21/7/2018.
  • Ngày tổ chức kiểm tra:  22/7/2018 (CHỦ NHẬT). 
 1. Lưu ý: Trung tâm có tổ chức khóa ôn cấp tốc cho đối tượng có nhu cầu.

3. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

                 ĐT:  0273-397 4080                                   Email: ttthnn@tgu.edu.vn

 

                                                          GIÁM ĐỐC

                                                         (đã ký)

                                                             Nguyễn Trí Tài

 

Văn bản Số: 1577/SGDĐT-TCCB V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ đối với vị trí công việc của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số: 3755/BGDĐT-GDTX Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 

TT Ngoại ngữ - Tin học