Chia sẻ

Kế hoạch đăng ký học phần HK1(2018-2019) dành cho cho các lớp TCNN, CĐ, ĐH hệ vừa làm vừa học

10-06-2018

                                                                  UBND TỈNH TIỀN GIANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                              

                                                                      Số:         / KH-ĐHTG                          Tiền Giang, ngày       tháng  5  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

(Dành cho các lớp TCCN, CĐ - ĐH vừa làm vừa học)

            Để chuẩn bị tốt cho học kỳ 1 năm học 2018-2019, Hiệu trưởng yêu cầu các khoa và học viên thực hiện tốt các nội dung sau:

TT

Công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Phối hợp

  1.  

Lập kế hoạch giảng dạy

04/6 - 15/6/2018

Khoa chuyên môn

P.QLĐT

  1.  

Tổ chức các lớp học phần.

18/6 - 27/6/2018

P.QLĐT

Khoa

  1.  

Phân công giảng viên và lập thời khóa biểu các học phần

28/6 - 13/7/2018

Khoa chuyên môn

P.QLĐT

  1.  

Đăng ký học phần

(SV đăng ký theo danh sách, ký tên xác nhận, Khoa quản lý ngành tổng hợp và  chuyển bảng đăng ký về P.QLĐT)

16/7 - 27/7/2018

Khoa, học viên

P.QLĐT

  1.  

Nhập danh sách học viên vào phần mềm UIS

01/8 - 10/8/2018

P.QLĐT

Khoa

  1.  

Học chính thức

04/9/2018

Giảng viên, SV

Khoa, P.QLĐT

  1.  

Đóng học phí

Theo Thông báo của phòng Tài vụ

P. Tài vụ, SV

Khoa, P.QLĐT

 

*Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký trả nợ học phần trước khi lớp học phần được tổ chức giảng dạy ít nhất 1 tuần. Không giải quyết huỷ học phần đăng ký trả nợ

- Nếu Sinh viên đăng ký trễ hạn buộc phải trả nợ với khoá kế tiếp.

                                                                                                       

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;                                                                                        

- Các Khoa, P. TV;

- TT. KT&ĐBCLGD;

- P. QTTB , Ban biên tập Website;

  • Lưu: VT, QLĐT.

Khoa Sư phạm