Chia sẻ

Tiêu chuẩn thi đua chiến dịch TNTN Hè '2018

29-06-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

BAN CHỈ HUY

CHIẾN DỊCH TNTN HÈ ‘2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tiền Giang, ngày  29 tháng 6  năm 2018

 

 

 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ ‘2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-ĐHTG ngày 6/6/2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2018;

Ban Chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 Trường Đại học Tiền Giang ban hành Tiêu chuẩn thi đua Chiến dịch, cụ thể như sau:

 

I. Tập thể

 

Xếp loại

Kế hoạch

Thực hiện

Nội quy

Thành tích

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Có kế hoạch cụ thể, phân công thành viên thực hiện nghiêm túc, chủ động, sáng tạo

Hoàn thành công tác vượt từ 20% chỉ tiêu định mức trở lên.

 

Chấp hành tốt nội quy, đoàn kết nội bộ tốt, tạo được thiện cảm, ấn tượng tốt đẹp với chính quyền, nhân dân địa phương, phụ huynh và thí sinh.

Được BCH chiến dịch TNTN cấp huyện khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Có mô hình công tác nổi bật, có TNV điển hình được tuyên dương cấp huyện trở lên

Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Có kế hoạch cụ thể, phân công thành viên thực hiện nghiêm túc

Hoàn thành công tác vượt đến 20% chỉ tiêu định mức.

 

Chấp hành tốt nội quy, đoàn kết nội bộ tốt, tạo được thiện cảm, ấn tượng tốt đẹp với chính quyền, nhân dân địa phương, phụ huynh và thí sinh.

Được BCH chiến dịch TNTN cấp xã khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Có mô hình công tác nổi bật, có TNV điển hình được tuyên dương cấp xã

Hoàn thành nhiệm vụ

Có kế hoạch cụ thể, phân công thành viên thực hiện tương đối nghiêm túc; còn một số vấn đề Thường trực BCH phải nhắc nhở

Hoàn thành từ 90% đến 100 % chỉ tiêu định mức công tác

Chấp hành tốt nội quy, đoàn kết nội bộ tốt, tạo được thiện cảm, ấn tượng tốt đẹp với chính quyền, nhân dân địa phương, phụ huynh và thí sinh

Được BCH chiến dịch TNTN cấp xã khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

 

Không

hoàn thành nhiệm vụ

Không có kế hoạch cụ thể, chưa phân công được thành viên thực hiện công việc, còn thụ động, lười nhác, qua loa.

Hoàn thành dưới 80% chỉ tiêu công tác

Không nghiêm túc tuân thủ nội quy, xảy ra mất đoàn kết nội bộ; gây mất thiện cảm với chính quyền, nhân dân địa phương, phụ huynh và thí sinh

Không có thành tích

 

 

II. Cá nhân

 

Xếp loại

Công tác

Đạo đức, tác phong;

chấp hành kỷ luật

Thành tích/kỷ luật

Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

Chủ động, sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành mọi sự phân công, điều động của cấp trên.

Hoàn thành từ 130% khối lượng công tác được giao trở lên

Có đạo đức tốt, tác phong gương mẫu; hòa nhã, tôn trọng, tích cực tương trợ đồng đội.

Chấp hành tốt nội quy, có tinh thần kỷ luật cao,

Được cán bộ và nhân dân địa phương, phụ huynh và thí sinh quý mến.

Được BCH chiến dịch TNTN cấp huyện khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Có thành tích công tác xuất sắc được toàn đoàn công nhận.

Có số phiếu tín nhiệm đạt từ 95 % trở lên.

Hoàn thành

tốt

nhiệm vụ

Chủ động, sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành mọi sự phân công, điều động của cấp trên.

Hoàn thành từ 100 % đến  130% khối lượng công tác được giao

Có đạo đức, tác phong tốt; hòa nhã, tôn trọng, tích cực tương trợ đồng đội.

Chấp hành tốt nội quy, có tinh thần kỷ luật cao,

Được cán bộ và nhân dân địa phương, phụ huynh và thí sinh quý mến.

Được BCH chiến dịch TNTN cấp xã khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Có thành tích công tác tốt được toàn đoàn công nhận

Có số phiếu tín nhiệm đạt từ 80 % trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

Chủ động, sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành mọi sự phân công, điều động của cấp trên.

Hoàn thành từ 90 %  đến 100 % khối lượng công tác được giao

Có đạo đức, tác phong tốt; hòa nhã, tôn trọng, tích cực tương trợ đồng đội.

Chấp hành tốt nội quy, có tinh thần kỷ luật,

Được cán bộ và nhân dân địa phương, phụ huynh và thí sinh quý mến.

Hoàn thành nhiệm vụ công tác được toàn đoàn công nhận.

Có số phiếu tín nhiệm đạt từ 75 % trở lên.

Không

hoàn thành nhiệm vụ

Thiếu tích cực trong công tác; không chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

Hoàn thành ít hơn 90% khối lượng công việc được giao 

Có đạo đức, tác phong chưa tốt; gây mất đoàn kết nội bộ đoàn.

Không chấp hành nội quy; bị phê bình, nhắc nhở do thiếu tinh thần kỷ luật.

Vi phạm các quy định về an ninh trật tự tại địa phương.

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Bị kỷ luật

 

Tiêu chuẩn này là căn cứ xét công nhận thành tích đối với các tập thể, cá nhân tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018./.

 

 

TM. BAN CHỈ HUY

 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

- PHT Lê Hữu Hải;

LÊ TIẾN DŨNG

- Các đội hình;

 

- Lưu: VP ĐTN.