.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chương trình số 02/Ctr-LĐLĐ ngày 21/6/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Tiền Giang

08-07-2018

Ngày 21/6/2018, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Tiền Giang ban hành chương trình số 02/Ctr-LĐLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa phục vụ công nhân, lao động ở các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018-2023.

Quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quyết định số 1934/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng Chương trình hành động “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa phục vụ công nhân, lao động ở các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2023” như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục hướng về cơ sở, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động; xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Duy trì tổ chức các hoạt động thường xuyên, hiệu quả, tạo ra một diện mạo mới trong đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Hàng năm, có trên 85% số đoàn viên Công đoàn, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn.

2. Triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Cụm Công nghiệp Trung An sớm đi vào hoạt động.

3. Có trên 90% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

4. Thu hút trên 75% công nhân ở các khu, cụm công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do Công đoàn tổ chức.

5. Có 80% trở lên doanh nghiệp và 98% trở lên cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng; nhằm nâng cao nhận thức trong công nhân, lao động (CNLĐ), đoàn viên về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật cuả Nhà nước; truyền thống yêu nước của dân tộc, địa phương, của tổ chức Công đoàn Việt Nam, giáo dục tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ lao động mới, nếp sống văn hóa lành mạnh trong CNLĐ.

2. Thành lập mới, củng cố nâng cao chất lượng Câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, nhân rộng ra cấp ngành; tăng cường công tác tập huấn kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, duy trì tổ chức tập huấn, báo cáo viên định kỳ hàng quí, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật cho người lao động ở doanh nghiệp, làm tốt công tác thông tin định hướng tuyên truyền, xây dựng, củng cố, nâng chất mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, xây dựng hệ thống truyền thông trên mạng xã hội, trên website của Công đoàn tỉnh, coi trọng công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

3. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 399/Ctr-TLĐ ngày 07/3/2008 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hành động số 21-Ctr/TU ngày 24/4/2008 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Phát huy vai trò của các cấp Công đoàn trong thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lấy kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu hàng năm để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện.

4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân hàng năm gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động (1/5), Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo cho người lao động để đoàn viên Công đoàn, CNLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp”,… để Tháng Công nhân trở thàng ngày hội thật sự của người lao động.

5. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, duy trì tốt các hoạt động văn hóa - thể thao trong CNVCLĐ, các chương trình văn nghệ đón tết cùng công nhân hàng năm ở các khu, cụm công nghiệp và những doanh nghiệp có đông CNLĐ; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với việc phát động tổ chức xét trao giải thưởng về “Văn hóa doanh nghiệp” theo Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa công nhân, gồm các danh hiệu:

- Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc về “Xây dựng đời sống văn hóa”.

- Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, dân số và gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội cho CNLĐ.

Tổ chức các hoạt động phong trào: hội thi, liên hoan, giao lưu văn nghệ, ẩm thực; các hoạt động luyện tập, thi đấu thể dục thể thao; dã ngoại, về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử trong CNLĐ.

Thành lập, xây dựng các loại hình Câu lạc bộ sở thích “Hát cho nhau nghe”, “Bóng bàn”, “Đàn ca tài tử”, “Thể hình, thể dục nhịp điệu”,.… các hình thức hoạt động xã hội cộng đồng “Tổ tâm giao” đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú của CNLĐ.

6. Nhân rộng mô hình Khu nhà trọ công nhân tự quản, tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động xã hội chăm lo cho người lao động; duy trì đường dây nóng, tạo lực lượng nòng cốt thông qua vai trò của Ban quản lý các Khu nhà trọ để tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống lành mạnh nơi CNLĐ ở trọ.

7. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng truyền thông Công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung chuyên mục “Người lao động”, chương trình “Phát thanh công nhân” phát trên sóng phát thanh và truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, trang Công đoàn trên báo Ấp Bắc hàng tháng, tờ Thông tin Công đoàn (02 tháng/kỳ); cuộc thi “Viết về chân dung người lao động và cán bộ Công đoàn  ngày nay” do LĐLĐ tỉnh phối hợp Báo Ấp Bắc, Hội Nhà báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang tổ chức phát động và trao giải 05 năm 02 lần.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

Tham mưu Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đẩy nhanh xây dựng và hoàn thành các Thiết chế Công đoàn phục vụ công nhân lao động ở Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Cụm Công nghiệp Trung An, các mô hình sinh hoạt văn hóa cho công nhân ở các Khu công nghiệp khác.

Phối hợp với các ngành chức năng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Sở Tư pháp, Công an tỉnh,… biên soạn tài liệu tập huấn cho cán bộ Công đoàn các cấp để triển khai học tập trong CNVCLĐ, các chuyên đề:

- Vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Vai trò của Công đoàn trong việc vận động CNVCLĐ chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

- Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong thực thi pháp luật lao động.

- Giáo dục ý thức tác phong công nghiệp, xây dựng thái độ lao động mới cho người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước.

- Phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh của CNLĐ ở các Khu, cụm công nghiệp.

Giao Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh tham mưu, theo dõi việc chỉ đạo tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

2. Đối với các cấp Công đoàn trong tỉnh

- Căn cứ vào Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh, tùy tình hình thực tế ở địa phương, ngành, đơn vị, xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cùng cấp; đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, người sử dụng lao động cùng cấp để tập trung thực hiện đạt hiệu quả.

- Định kỳ 6 tháng và cả năm, báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo; hộp thư: btgldldtg@gmail.com) để tổng hợp.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc và các đơn vị trực thuộc thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

VĨNH SƠN