Chia sẻ

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

31-07-2018

Ngày 31/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Tại điểm cầu Trường Đại học Tiền Giang có đồng chí Võ Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang và hơn 200 viên chức của nhà trường.

Các đại biểu được học tập, quán triệt 3 nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII gồm: Nghị quyết 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị đã nêu rõ tầm quan trọng của 3 nghị quyết nêu trên là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, có tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc căn cứ chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện 3 nghị quyết với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, trên từng cương vị công tác của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đề ra giải pháp vận dụng thực hiện thật tốt các nghị quyết vào công việc; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

VĨNH SƠN 

Đảng ủy