Chia sẻ

3.455 Sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên đầu năm học 2018-2019”

29-08-2018

Từ ngày 29/8-1/9/2018, 3.455 sinh viên hệ chính quy của Trường ĐH Tiền Giang tham gia học tập “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên (HSSV) đầu năm học 2018-2019” tại các cơ sở của Trường. Lớp học được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 29-30/8/2018 và đợt 2 từ ngày 31/8-1/9/2018.

Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2018-2019 nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, chương trình đào tạo, các quy chế, quy định về HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Tiền Giang; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra, vị trí việc làm sau khi ra trường, trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

 Nội dung đợt học tập gồm: Quán triệt các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phổ biến giáo dục pháp luật về Luật An ninh mạng 2018; Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ và quy chế nghề nghiệp ở Trường ĐH Tiền Giang; Nội dung các Nghị định, thông tư hướng dẫn về chế độ chính sách cho HSSV; Quy định sinh viên tham gia công tác xã hội trong thời gian học tập tại trường; Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quán triệt, phổ biến các nội dung và yêu cầu sinh viên thực hiện các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường; Phổ biến cho sinh viên về chương trình công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên và phong trào sinh viên tình nguyện năm học 2018-2019. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người học; Hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ; mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện; Khảo sát đánh giá của sinh viên về việc tiếp nhận các thông tin thông qua Tuần sinh hoạt công dân HSSV.

Sinh viên học tuần sinh hoạt công dân tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa

 VĨNH SƠN - LÊ TÂN