Chia sẻ

Tiền Giang hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

11-09-2018

Ngày 28/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 233/UBND-KH về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

Về công tác hoàn thiện thể chế: Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Về công tác tổ chức thi hành pháp luật: Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định của pháp luật, nhất là các văn bản Luật thông qua trong năm 2017 và năm 2018; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam; các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp...

Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; thông tin về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, ngày 13/8/2018, Bộ trưởng Tư pháp đã ký Quyết định số 2186/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Phong trào thi đua được phát động với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết ngày 30/9/2018, tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật 09/11. Đối tượng thi đua là các tập thể và cá nhân, trong đó, tập thể bao gồm: các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập thể nhỏ trực thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên. Cá nhân tham gia thi đua là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại một trong các tập thể ở trên.

Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm tập trung phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý với những biện pháp thực hiện phù hợp;tổ chức tổng kết đợt thi đua, xét khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018; bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen trước ngày 15/10/2018. Kế hoạch cũng giao tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Sở Tư pháp các địa phương có trách nhiệm chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Để kịp thời hướng dẫn, triển khai Kế hoạch, ngày 20/8/2018, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 3087/BTP-TĐKT hướng dẫn cụ thể đối tượng, chỉ tiêu khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng cũng như hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích qua 05 năm triển khai Ngày Pháp luật.

VĨNH SƠN