Tag

;

Chia sẻ

Tăng cường các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu bao phủ BHYT cho HSSV năm học 2018 – 2019

12-10-2018

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành công văn về tăng cường các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu bao phủ BHYT cho HSSV năm học 2018 – 2019.

Học sinh, sinh viên (HSSV) là thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy chăm lo để các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần là những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho các em. Chính vì thế bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định nhiệm vụ phát triển BHYT HSSV cụ thể đối với ngành giáo dục; tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT trong đó Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Bộ, ngành và tổ chức thực hiện đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT; tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020 Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy mạnh thực hiện BHYT HSSV; Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành các văn bản (Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/8/2015; Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 và Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/9/2017) chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện BHYT HSSV đảm bảo đạt chỉ tiêu 100%.

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện bao phủ BHYT, cá biệt là các văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV ở các năm học phải đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% các em tham gia và cũng đã yêu cầu ngành giáo dục đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm. Kết quả từ khi triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đến nay HSSV tham gia BHYT đạt tỷ lệ khá cao (đây là nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ đến 30% mức đóng), qua đó cho thấy ngành giáo dục đã có sự nổ lực rất lớn cùng với sự quan tâm vào cuộc của các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan góp phần mang lại hiệu quả, cụ thể năm học 2015 – 2016 HSSV tham gia đạt 92,4%, năm học 2016 – 2017 đạt 95,7%, năm học 2017 – 2018 đạt 95,5%. Tuy nhiên vẫn còn 4,5% HSSV chưa tham gia do tồn tại một số nguyên nhân như: sự phối hợp giữa các cấp, các ngành,… trong thực hiện công tác BHYT HSSV chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền BHYT HSSV chưa thường xuyên liên tục; Ban Giám hiệu ở một số trường cũng chưa thực sự quan tâm quyết liệt đề ra các giải pháp thực hiện; có nơi giáo viên chủ nhiệm chỉ thông tin cho phụ huynh và HSSV về biểu thu các khoản phí đầu năm học trong đó có khoản thu BHYT, chứ chưa quan tâm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT để phụ huynh và HSSV tích cực tham gia.

Để quyết tâm thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2018 – 2019 đạt hiệu quả; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3971/UBND – KGVX ngày 22/8/2017 về công tác BHYT HSSV; giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung các giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt cho các trường thực hiện, đảm bảo năm học mới này phải đạt 100% HSSV tham gia BHYT, góp phần đạt chỉ tiêu bao phủ dân số tham gia BHYT năm 2018 mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

VĨNH SƠN (Tổng hợp)