Chia sẻ

Chương trình học bổng quốc tế của Đại học Cambridge, 2019-2020

18-10-2018

Đại học Cambridgelà một viện đại học nghiên cứu công lập liên hợp tại Cambridge, Anh. Mục tiêu của Học bổng Quốc tế Cambridge là đảm bảo rằng 250 sinh viên quốc tế được xếp hạng cao nhất nhận được hỗ trợ tài chính đầy đủ để thực hiện nghiên cứu tiến sĩ.

Thông tin học bổng:

  • Bậc học:  Nghiên cứu tiến sĩ.
  • Ngành học : Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.
  • Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ toàn phần tài chính để thực hiện nghiên cứu tiến sĩ.
  • Số lượng học bổng: Không rõ.
  • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
  • Học bổng có thể được nhận tại  Anh.

  Yêu cầu :

  • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên quốc tế đủ điều kiện nhận học bổng này.
  • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau :

- Ứng viên đang tham gia khóa học tại Đại học Cambridge sẽ không được xem xét học bổng trừ khi bạn nộp đơn xin tài trợ cho khóa học đại học sau khi tốt nghiệp.

- Ứng viên phải có ý định bắt đầu một khóa học ở trình độ đại học ,Thạc sĩ  hoặc nghiên cứu sau đại học (như Tiến sĩ).

  • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh của trường .

Thủ tục nộp đơn:

  • Cách thức đăng ký : Ứng viên phải hoàn tất Mẫu đơn đăng ký sau đại học tại đây, đánh dấu vào ô đăng ký học bổng và hoàn thành phần B3 và B4.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

VĨNH SƠN (tổng hợp)