Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm học 2018 – 2019

05-11-2018

 

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Số: 20 -KHLT/ĐTN- HSV

    Tiền Giang, ngày 6  tháng  11  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm học 2018 – 2019

-------------------

Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên Trường Đại học Tiền Giang năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban thư ký Hội sinh viên phối hợp tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội Trường Đại học Tiền Giang năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Quán triệt các nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nội dung trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên cho lực lượng cán bộ chủ chốt Đoàn - Hội các cấp.

- Trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng hoạt động Chi đoàn, Chi hội, Đoàn khoa, Liên chi hội; chuẩn bị bổ sung nhân sự cho Đại hội Đại biểu các Liên chi đoàn Khoa nhiệm kỳ 2019-2022, tiến tới Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đoàn Trường.

- Tạo điều kiện để cán bộ Đoàn – Hội các cấp có dịp giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong công tác học sinh, sinh viên. 

2. Yêu cầu

- Cán bộ Đoàn – Hội học tập trung nhằm đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả. Học viên phải được phân chia theo mô hình trung đội, tiểu đội học tập, điểm danh, kiểm tra đánh giá và cấp giấy chứng nhận.

- Chương trình học phải đảm bảo đủ các phần: lý thuyết, thảo luận và thực hành ở những nội dung tập huấn trọng tâm.

- Ngoài tài liệu, các nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động do Ban Tổ chức lớp học cấp, mỗi cán bộ tham dự tự trang bị tập ghi chép.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Báo cáo viên

Ban Tổ chức lớp tập huấn mời báo cáo viên bao gồm:

- Các đồng chí là cán bộ của Tỉnh Đoàn, Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, Giảng viên Trường Chính trị Tiền Giang, Trung tâm Thông tin tuyên giáo Tiền Giang.

- Các đồng chí là cán bộ chủ chốt Đoàn trường, Hội Sinh viên trường.

- Các giảng viên trong trường do BTC lớp học mời giảng.

2. Học viên

Ban Thường vụ Đoàn trường, triệu tập học viên dự Lớp Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm 2018 - 2019 như sau:

a) Đối với hệ thống Đoàn gồm: BCH Đoàn Trường, BCH Liên chi Đoàn Khoa, Bí thư các chi đoàn;

b) Đối với hệ thống Hội Sinh viên gồm: BCH Hội Sinh viênTrường, BCH Liên chi Hội các khoa, Chi hội trưởng các chi hội.

Đối tượng được triệu tập nếu vắng mặt phải có đơn xin vắng với lý do chính đáng gửi đến Ban Tổ chức lớp.

Ban Chấp hành các liên chi đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm lập danh sách và thu nộp 01 ảnh 3x4 và 10.000 đồng/học viên làm Giấy chứng nhận gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn - Hội (phòng D.03) chậm nhất vào ngày 12/11/2018 Quá thời hạn trên, Ban Tổ chức Lớp tập huấn không nhận thêm danh sách đăng ký.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN

  1. Thời gian:
  • Đợt 1: Ngày 17,18/11/2018 (tất cả học viên được triệu tập)
  • Đợt 2: Ngày 24/11/2018 (BCH Đoàn – Hội sinh viên khóa 18)
  • Đợt 3: Ngày 24/11/2018 ( Tất cả BCH các liên chi đoàn Khoa và BCH các liên chi hội)
  1. Địa điểm:
  • Đợt 1& 2: Giảng đường CSC, Trường Đại học Tiền Giang

                  Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

  • Đợt : Phòng 405,406 CSC,Trường Đại học Tiền Giang

                  Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

IV. NỘI DUNG TẬP HUẤN

  • Đợt 1:

+ Công tác sinh hoạt chi đoàn, chi hội và triển khai nội dung công tác trong sinh hoạt hàng tháng.

+ Triển khai điều lệ đoàn khóa mới đã chỉnh sửa.

+ Hướng dẫn kỹ năng của cán bộ Đoàn – Hội: dấu đường, mật thư, morse, nút dây,…

+ Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt tập thể: Hoạt náo, trò chơi nhỏ, quản trò,…

  • Đợt 2:

+ Công tác giáo dục chính trị của Đoàn – Hội

+ Hướng dẫn kỹ năng xây dựng văn bản Đoàn – Hội

  • Đợt 3:

+ Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin truyền thông của Đoàn – Hội.

+ Công tác xây dựng nhân sự và tập hợp đoàn kết sinh viên.

Ghi chú: Lịch trên đây có thể thay đổi tùy theo báo cáo viên và tình hình lớp học.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành phần Ban Tổ chức lớp

Đ/c Lê Tiến Dũng             BT Đoàn trường             Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Minh Quân   CT Hội Sinh viên            Phó ban

Đ/c Lê Thị Tân                 PBT Đoàn trường          Phó ban

Đ/c Lê Quốc Việt              UV BTV Đoàn trường    Thành viên

Các Đ/c là Bí thư các Đoàn khoa                                     Thành viên

Các Đ/c là Trưởng các liên chi hội sinh viên           Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ

Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, chương trình, dự trù kinh phí tổ chức lớp học.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; tài liệu cho lớp tập huấn.

- Tiến hành thủ tục mời báo cáo viên, cung cấp các tài liệu liên quan.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học viên.

- Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho học viên.

- Thanh, quyết toán kinh phí tổ chức, giảng dạy và hoạt động ngoại khóa.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung công việc

31/10 – 09/11/2018

Triển khai kế hoạch đến các đơn vị trực thuộc

12/11/2018

Tổng hợp danh sách tham gia lớp tập huấn

17,18 /11 /2018

Tập huấn đợt 1

24/11/2018

Tập huấn đợt 2

 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội Trường Đại học Tiền Giang năm học 2018 - 2019 được chi từ các nguồn sau: (đính kèm dự trù kinh phí chi tiết)

1. Tập huấn lý thuyết tại Trường Đại học Tiền Giang chi từ kinh phí tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm 2018.

2. Phần thực hành kỹ năng được chi từ kinh phí tập huấn cán bộ Đoàn – Hội của Đoàn trường năm 2018 và kinh phí học viên tự đóng góp, nhà tài trợ (có kế hoạch riêng).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội Trường Đại học Tiền Giang năm học 2018 - 2019. Căn cứ Kế hoạch này, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên,Bí thư các liên chi đoàn, Trưởng các liên chi hội sinh viên trực thuộc có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra./.

 

      DUYỆT CỦA
       BAN GIÁM HIỆU

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
             BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng

TM. BTK HỘI SINH VIÊN      

               CHỦ TỊCH      

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quân

 

 

 

Nơi nhận:

- TT ĐU, BGH Trường ĐHTG;

- BCH Đoàn trường, Đoàn trực thuộc;

- BCH Hội Sinh viên, Liên chi hội trực thuộc;

- Lưu: VP ĐTN