Chia sẻ

Thông báo hoàn trả tiền lễ tốt nghiệp 2018

22-11-2018

                      UBND TỈNH TIỀN GIANG                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số: 136/TB-ĐHTG                                                    Tiền Giang, ngày  16  tháng  11  năm 2018

                                                                                                         THÔNG BÁO

                                                                                      V/v hoàn trả tiền lễ tốt nghiệp năm 2018

Căn cứ Công văn số 472/ĐHTG-CTSV ngày 05/07/2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc chuẩn bị tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 (đợt 2);

Căn cứ danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp đề nghị hoàn tiền lễ tốt nghệp năm 2018 - Đợt 2 ngày 23/10/2018 của Trường Đại học Tiền Giang,

Nay Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên về việc hoàn trả tiền lễ tốt nghiệp như sau:

Những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm đến phòng Tài vụ nhận lại tiền (sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên).

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 30/11/2018 từ thứ Hai đến thứ Sáu vào giờ hành chính.

Sau thời gian trên, sinh viên chưa đến nhận tiền sẽ không được giải quyết

Đề nghị Phòng Công tác sinh viên triển khai thông báo này đến sinh viên được hoàn trả tiền lễ tốt nghiệp để và thực hiện./.

  

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng CTSV (thông báo đến SV);                                                                     (đã ký)

  - Lưu: VT, TV.

                                                                                                                         Võ Ngọc Hà

Phòng Tài vụ