Tag

;

Chia sẻ

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

01-01-2019

 Giải thưởng Trần Đại Nghĩa của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) được triển khai từ năm 2016, nhằm khích lệ và vinh danh các nhà khoa học có công trình khoa học định hướng ứng dụng thực sự xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ, tham gia tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng của đất nước.

     Vừa qua, Viện Hàn lâm Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tổ chức công bố Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019. Viện Hàn lâm đã thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 đến các cơ quan, đơn vị và đăng tải trên website của Viện Hàn lâm. Đặc biệt Giải thưởng còn có thể được trao cho một nhà khoa học nước ngoài nếu công trình đó được ứng dụng có giá trị cao đối với kinh tế, xã hội và sự phát triển về con người, đất nước Việt Nam.

     Các nhà khoa học được vinh danh là những người có đóng góp xuất sắc thực sự cho khoa học, là người đã hoàn thành hoặc đang chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc 9 lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ như: Toán học, Cơ học, Khoa học thông tin và khoa học máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học về sự sống, Khoa học về trái đất, Khoa học biển, Khoa học môi trường và năng lượng. Mặt khác, các công trình khoa học ứng cử phải được tác giả công trình tổ chức triển khai ứng dụng ở Việt Nam và được ghi nhận có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước. Hội đồng Giải thưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định thành lập (5-7 thành viên), hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tiến hành bỏ phiếu kín. Viện Hàn lâm sẽ trao Giải thưởng cho tác giả có công trình khoa học xuất sắc khi có tỉ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 3/4 trở lên tính trên tổng số thành viên tham dự.

     Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai (năm 2019) dự kiến sẽ có lịch trình như sau:

     - 31/12/2018: Kết thúc nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng.

     - 28/4/2019: Công bố kết quả xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

     - 20/5/2019: Tổ chức Lễ Trao Giải thưởng Trần Đại nghĩa năm 2019.

    Theo đó, Ban tổ chức bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 13/9/2018 đến 31/12/2018, Cơ quan thường trực Giải thưởng sẽ tiếp nhận mọi hồ sơ cả trong và ngoài nước, giới thiệu ứng cử các ứng viên có công trình được ứng dụng trong thực tiễn đem lại những hiệu quả thiết thực cho Việt Nam. Tiếp theo, Hội đồng Khoa học chuyên ngành sẽ thẩm định và lựa chọn những hồ sơ xuất sắc nhất của từng chuyên ngành, đệ trình lên Hội đồng Giải thưởng xem xét quyết định trao giải.

VĨNH SƠN (tổng hợp)