Chia sẻ

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019

01-01-2019

Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ các nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; củng cố, chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng phụ trách các địa phương để chỉ đạo, theo dõi, giúp các địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cơ quan Quân sự cùng cấp để tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; xét tuyển gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15/8/2012 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe; thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có đủ phương tiện khám sức khỏe theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về học vấn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ từ 26 tuổi đến hết 27 tuổi, báo cáo UBND cấp huyện để phục vụ công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2019 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp thời gian của từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, nhiệm vụ được giao thực hiện "tròn khâu" trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019; kịp thời kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần theo quy định. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức đón tiếp chu đáo và quan tâm, tạo điều kiện giải quyết việc làm đối với quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; đồng thời kiên quyết xử lý công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân theo quy định.

VĨNH SƠN (tổng hợp)