.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Một số biện pháp tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ trong các Trường tiểu học huyện Cái Bè

07-01-2019

SOME MEASURES FOR THE GOOD ORGANIZATION OF INTERNAL INSPECTION IN PRIMARY SCHOOLS
OF CAIBE DISTRICT TIEN GIANG PROVINCE

NGUYỄN VĂN HÒA*

TÓM TẮT
Từ lý thuyết về công tác kiểm tra nội bộ trường phổ thông kết hợp với thực tiễn hoạt động tác nghiệp trong ngành giáo dục, tác giả bài viết nêu lên bốn biện pháp và đề xuất khuyến nghị để tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Từ khóa: giáo dục, kiểm tra, trường tiểu học, nội bộ.
ABSTRACT
From the theory of internal inspection in high schools in combination with the practice of professional activities in the education sector, the author proposes four measures and recommendations to effectively organize the internal inspection in primary schools of Cai Be district, Tien Giang province.
Keywords: education, inspection, primary schools, internal.
 
 

*     Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái Bè, Tiền Giang.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :