.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Đề xuất áp dụng mô hình BOPPPS trong thiết kế bài giảng nhằm đạt chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO minh họa qua học phần “nhập môn công nghệ phần mềm”

06-01-2019

THE PROPOSAL OF APPLYING THE BOPPPS MODEL IN LECTURE DESIGN TO MEET OUTCOME STANDARDS BASED ON CDIO APPROACH ILLUSTRATED BY THE MODULE “INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING”

HUỲNH THỊ NHẬT HẰNG *

TÓM TẮT

Trong thời gian qua, Trường Đại học Tiền Giang không ngừng đổi mới chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Một trong những giải pháp đang được áp dụng là xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. Để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình, phương pháp và mô hình giảng dạy đóng một vai trò rất lớn trong quá trình triển khai chương trình đào tạo. BOPPPS (Bridge, Objectives, Pre-assessment, Participative learning, Post-assessment, Summary) là một mô hình giảng dạy tích cực dựa trên thuyết hành vi của ISW. Nó giúp người học chủ động tham gia vào môi trường học tập, phát huy năng lực tự học, chủ động tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Bài báo này trình bày những ưu điểm của mô hình BOPPPS và đề xuất áp dụng mô hình BOPPPS trong thiết kế bài giảng nhằm đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. Bài báo cũng minh họa cách áp dụng mô hình BOPPPS trong giảng dạy học phần Nhập môn Công nghệ phần mềm tại Khoa Công nghệ thông tin.

Từ khóa: BOPPPS, CDIO, học tập chủ động, mô hình, người học.

ABSTRACT

In recent years, Tien Giang University has constantly reformed its training programs to improve the training quality for a better satisfaction of social needs. Developing and implementing the training programs by using CDIO approach is one of solutions which is currently used. To achieve outcome standards of the programs, teaching methods and models play a vital role in implementing the training programs. BOPPPS (Bridge, Objectives, Pre-Assessment, Participative Learning, Post-assessment, Summary) is an active teaching model based on the behavioral theory of the ISW. It helps learners actively participate in the learning environment, promote their self-study ability, vigorously acquire knowledge and practice job skills. This paper presents advantages of the BOPPPS model and suggests applying the BOPPPS model in designing lectures to achieve outcome standards of the training programs based on CDIO approach. This paper also illustrates how to apply the BOPPPS model to teaching the module Introduction to Software Engineering at Faculty of Information Technology.

Keywords: active learning, BOPPPS, CDIO, models, learners

Tải file pdf tại đây ►


*     Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :