Chia sẻ

89 mùa xuân có Đảng soi đường

07-02-2019

Ngày 3/2/1930 đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam, trở thành một trong những mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”… Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã mang lại mùa xuân cho đất nước, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. 


Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đầu tiên là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Thắng lợi này đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.


Tiếp nối thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của các cuộc kháng chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ và đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.


Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, giang sơn thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986). Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, Đảng ta lãnh đạo tiến hành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thu được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.


Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của Nhân dân Việt Nam. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng. Đảng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc và Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên


Một mùa xuân mới đang về. Hòa trong không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên và viên chức Trường Đại học Tiền Giang hôm nay càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, trí tuệ của Đảng, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chung sức, đồng lòng phấn đấu thực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.  

BBT tổng hợp