.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam

17-03-2019

Nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để Trường Đại học Tiền Giang giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và Quản trị đại học, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tự chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục trong cả nước và hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình quản trị đại học cho các trường đại học trong bối cảnh tự chủ, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học năm 2019, với chủ đề: “Mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam”

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký viết bài và tham gia Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

- Tự chủ đại học và mô hình quản trị trường đại học theo hướng tự chủ đại học từ lý thuyết đến thực tiễn;

- Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học; Mối quan hệ giữa trường đại học với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan;

- Thực trạng về quản trị đại học tại các trường đại học nói chung và tại các trường đại học địa phương nói riêng trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay; 

- Kinh nghiệm về quản trị đại học tại các trường đại học công lập đã tự chủ và các trường đại học ngoài công lập; Những thách thức trong việc triển khai mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam hiện nay;

- Mô hình quản trị đại học tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tự chủ đại học.

- Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng B14, Cơ sở chính, Đại học Tiền Giang

        (Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang).

- Thông tin về khách sạn tại Mỹ Tho

Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo là Tiếng Việt.

Bài viết được đánh máy dưới dạng Ms-Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.15, cách đoạn 6pt, trên khổ giấy A4, lề trái 3cm, lề trên, dưới, phải 2,5cm, nội dung bài viết không quá 10 trang.

Kết cấu bài viết:

- Tên bài viết

- Tên tác giả, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, email, điện thoại

- Tóm tắt bài viết không quá 250 từ, từ khóa không quá 5 từ

- Nội dung bài viết: Đặt vấn đề, Nội dung nghiên cứu, Kết quả & thảo luận, Kết luận

- Lời cám ơn (nếu có).

- Danh mục tài liệu tham khảo

Mẫu bài viết tóm tắt và bài toàn văn xin xem phụ lục đính kèm. Bài tham luận được nộp qua email gửi về địa chỉ email: tranthanhphong@tgu.edu.vn.

- Hạn cuối nộp tóm tắt báo cáo                                          30/3/2019

- Hạn cuối nộp bài toàn văn                                               10/4/2019

- Thông báo kết quả phản biện                                          15/4/2019

- Tác giả hoàn chỉnh lại bài báo cáo và gửi lại                   20/4/2019

- Hạn chót đăng ký tham dự                                               20/4/2019

Bài báo cáo tham dự sau khi được Hội đồng chuyên môn của hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài báo cáo có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng tham luận. Kỷ yếu hội thảo sẽ được xuất bản trên số đặc biệt của Tạp chí khoa học Trường Đại học Tiền Giang (ISSN: 1859-4530)..

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban thư ký: TS. Trần Thanh Phong

            Email: tranthanhphong@tgu.edu.vn

            Tel: (+84) 93 878 0209

            Thông báo này được đăng tải trên website: www.tgu.edu.vn.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực Khoa học giáo dục và Quản trị đại học tham dự và gửi bài về hội thảo.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế