Chia sẻ

Thông báo v/v cấp phát các chứng chỉ, chứng nhận và bằng tốt nghiệp

17-02-2019

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, hiện nay đã có các chứng chỉ, chứng nhận và bằng tốt nghiệp như sau:

- Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - khóa 8 (ngày thi: 28/10/2018);

- Các chứng chỉ, chứng nhận và bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Tiền Giang đào tạo.

Lưu ý: Thời gian cấp phát các chứng chỉ, chứng nhận và bằng tốt nghiệp:

SÁNG: 8 giờ 00 phút - 11 giờ 00 phút.

CHIỀU: 13 giờ 30 phút - 15 giờ 30 phút.

Đề nghị các Khoa, Bộ môn và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo cho người học biết và đến nhận tại Phòng B 250 - cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

Khi đi nhận chứng chỉ, chứng nhận và bằng tốt nghiệp đề nghị người học đem theo Thẻ dự thi hoặc giấy CMND hoặc Thẻ sinh viên.

Trân trọng kính chào./.