Chia sẻ

Tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản Khóa 11 vào ngày 10/3/2019

20-02-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:  46/TB-NNTH                              Tiền Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng

Công nghệ Thông tin Cơ bản Khóa 11

 

     Căn cứ Thông tư số 03/2014-TT-BTTTT ngày 11 /3/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin;

     Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;

     Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHTG ngày 15/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1.  Nội dung: theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2.  Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:
 • Hồ sơ:
  • Đơn xin dự thi.
  • 3 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
  • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
 • Lệ phí dự thi:
  • Thí sinh đang theo học tại Trung tâm: 400.000đ/ thí sinh.
  • Thí sinh tự do: 500.000đ/ thí sinh.
 • Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi theo qui định tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 19/02 đến hết ngày 28/02/2019.
  • Nhận giấy báo dự thi 08/3 đến hết ngày 09/3/2019.
  • Ngày tổ chức thi: 10/3/2019 (Chủ nhật).
  • Nhằm giúp thí sinh làm bài tốt trong kỳ thi, Trung tâm tổ chức khai giảng các lớp Ứng dụng CNTT cơ bản vào ngày 25/02/2019 (Thứ Hai).
 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang;  ĐT: (0273-397 4080) . EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn      

 

 GIÁM ĐỐC

     (Đã ký)

Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học