.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo V/v xét và đề nghị cấp học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ

20-02-2019

Căn cứ vào thông báo của đại diện Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp về việc tài trợ 50 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của trường trong năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên toàn trường và đề nghị Trưởng các khoa có sinh viên và Phòng Công tác sinh viên tiến hành thủ tục xét, đề nghị cấp học bổng nêu trên cho sinh viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự xét

- Sinh viên đang học năm thứ nhất hệ chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang.

- Sinh viên là con gia đình nghèo, cận nghèo.

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất

Theo thông báo của Hội Cannelle sẽ cấp 50 suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Trị giá mỗi suất là 1.000.000đồng.

3. Thủ tục và trình tự xét cấp học bổng

a) Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên phải nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng bao gồm các văn bản: (hồ sơ mẫu có thể download tại website của Trung tâm QHDN&TVTS - www.tgu.edu.vn/dept/?26)

- Đơn xin xét cấp học bổng.

- Photo giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo.

b) Trình tự xét cấp học bổng:

* Cấp Khoa: Căn cứ vào đối tượng, điều kiện xét cấp học bổng, các khoa có sinh viên xin xét cấp phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức khảo sát, họp xét và đề nghị bằng văn bản cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường (Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh) chậm nhất là đến 09giờ00 ngày 25/2/2019 theo định suất phân bổ như sau:

- Khoa NN&CNTP:                    13 suất

- Khoa Kinh tế - Luật :                 14 suất

- Khoa Sư phạm:                         06 suất                                    

- Khoa KTCN:                            07 suất

- Khoa KHXH&NV:                   04 suất

- Khoa CNTT:                            04 suất

- Khoa KTXD:                            02 suất

* Cấp trường: Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xét và đề nghị Hiệu trưởng có văn bản đề nghị Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp cấp học bổng cho sinh viên trường.

  1. Thời gian:  15giờ00 ngày 25/02/2019.
  2. Địa điểm: Phòng họp A105 Cơ sở chính Trường.

(Mời đại diện lãnh đạo: các Khoa có sinh viên xin cấp học bổng, Phòng CTSV, TT QHDN&TVTS, ĐTN, HSV dự họp theo thông báo này, nhà trường không có thư mời riêng ).

Để công tác xét và đề nghị cấp học bổng do Hội Cannelle – Cộng hòa Pháp tài trợ được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị hữu quan tích cực triển khai thực hiện thông báo này./. 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng