Chia sẻ

Bản tin đối ngoại Tiền Giang mời tham gia viết bài cộng tác

25-02-2019

Sở Ngoại vụ Tiền Giang mời các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài cho Bản tin đối ngoại Tiền Giang nhằm thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về những thành tựu đổi mới của địa phương; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử văn hóa, bản sắc Việt Nam và các giá trị văn hóa của tỉnh đến các nước trên thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Bài viết chuyển về Ban Biên tập Bản tin đối ngoại Tiền Giang - Sở Ngoại vụ theo địa chỉ email: sngv.bbtttdn@tiengiang.gov.vn

VĨNH SƠN