.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Danh mục các tạp chí ngành Toán học (Council for professor title for Mathermatics)

03-03-2019

a) Các chuyên ngành (Specialization)

1. Toán giải tích (Mathematical Analysis)

2. Phương trình vi phân và tích phân (Differential and Integral Equations)

3. Đại số và lý thuyết số (Algebra and Number Theory)

4. Hình học – tôpô (Geometry and Topology)

5. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (Probability and Mathermatical Statistics)

6. Lý thuyết tối ưu (Optimization theory)

7. Toán logic và toán rời rạc (Mathermatics of Computation)

8. Toán học tính toán (Mathermatics of Computation)

9. Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính (tên mới: Khoa học máy tính – Computer Science)

b) Danh mục tạp chí

Số TT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Loại Cơ quan xuất bản Điểm công trình
1     SCI Quốc tế 0 – 2
2     SCIE, ISI Quốc tế 0 – 1,5
3     Không trong danh mục SCI, SICE Quốc tế 0 – 1
4
Acta Math. Vietnam
      0 – 1
5
Vietnam J.Math
      0 – 1
6
Toán, Khoa học
  Ngoài các tạp chí mục 1-5 Quốc gia 0 – 0,75
7
Toán, Khoa học
  Ngoài các tạp chí mục 1-6 Các trường 0 – 0,5

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :