Tag

;

Chia sẻ

Danh mục các tạp chí ngành Vật lý (Council for professor title for Physics)

03-03-2019

a) Các chuyên ngành (Specialization)

1. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (Theoretical physics and Mathematical physics)

2. Vật lý chất rắn (Soild State Physics)

3. Vật lý nguyên tử, hạt nhân (Nuclear & Atomic Physics)

4. Vật lý năng lượng cao (High Energy Physics)

5. Quang học (Optics)

6. Vật lý Nhiệt (Physics of Heat)

7. Vật lý vô tuyến và điện từ (Radio & Electronic Physics)

8. Vật lý Địa cầu (Physics of the Earth)

9. Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics)

10. Vật lý môi trường (Environmental Physics)

11. Vật lý tin học (Computational Physics)

12. Khoa học Vật liệu (Materials Science)

b) Danh mục tạp chí

Số TT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Loại Cơ quan xuất bản Điểm công trình
1
Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế thuộc hệ thống ISI, SCOPUS*)
  Tạp chí Quốc tế

Từ 0 – 2 (Nếu chỉ số ảnh hưởng (IF) ≥ 1,5)

Từ 0 – 1,5 (Nếu chỉ số (IF) < 1,5)

2
Các tạp chí khoa học Quốc tế khác không thuộc hệ thống ISI trong đó có tạp chí của VAST-IOP do Hội đồng Chức danh giáo sư ngành quyết định
  Tạp chí Quốc tế 0 – 1,5
3
Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE
  Tuyển tập Hội nghị Quốc tế 0 – 1
4
Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế (không thuốc mục 3) có phản biện khoa học
  Tuyển tập Hội nghị Quốc gia, Quốc tế 0 – 0,5
5
Advances in Natural Sciences (tên cũ:
Proceedings of the National Centre for Scientific Research of Vietnam)
1859-221X Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 1
6
Communications in Physics (tên cũ: Tạp chí Vật lý)
0868-3166 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 1
7
VNU Journal of Science (tên cũ: Tạp chí Khoa học)
0866-8612 Tạp chí Đại học QGHN 0 – 1
8
Phát triển Khoa học & Công nghệ
1859-0128 Tạp chí Đại học QG Tp.HCM 0 – 1
9
Khoa học & Công nghệ
0866 708X Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 1
10
Nuclear Science and Technology
1810-5408 Tạp chí Hội năng lượng nguyên tử Việt Nam 0 – 0,5
11
Tạp chí của các ngành khác liên quan đến Vật lý
+Acta Mathematica Vietnamica
+Vietnam Jour. Mech
+Vietnam Journal of Mathematics
+Tạp chí Hóa học
+0251-4884+0866-7036+0866-7179+0866-7144 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 0,5
12
Tạp chí Khoa học
0868-3719 Tạp chí Trường ĐH SP HN 0 – 0,5
13
Tạp chí Khoa học
1859-1388 Tạp chí ĐH Huế 0 – 0,5
14
Khoa học & Giáo dục
1859-1612 Tạp chí Trường ĐHSP Huế 0 – 0,5
15
Khoa học
1859-3100 Tạp chí Trường ĐHSP TP.HCM 0 – 0,5
16
Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật
0868-3980 Tạp chí Trường ĐHBKHN, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH KTCN-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐHBK TP.HCM, Trường ĐH SPKT TP.HCM,HVCNBCVT 0 – 0,5
17
Khoa học & Công nghệ
1859-1531 Tạp chí ĐH Đà Nẵng 0 – 0,5
18
Khoa học & Công nghệ
1859-2171 Tạp chí ĐH Thái Nguyên 0 – 0,5
19
Khoa học & Kỹ thuật
1859-0209 Tạp chí Học viện Kỹ thuật Quân sự 0 – 0,5
20
Tạp chí Nghiên cứu KH & CN Quân sự
1859-1043 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Quân sự 0 – 0,5
21
Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học Tự nhiên và Công nghệ có ISSN
  Tạp chí Các trường đại học khác 0 – 0,25

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :