Chia sẻ

Chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp khoá 27

21-03-2019

UBND TỈNH TIỀN GIANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  34/TB-ĐHTG

        Tiền Giang, ngày  19  tháng  3  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp khoá 27

 

 
   

Để hướng dẫn và cung cấp cho học viên kiến thức về nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHOÁ 27’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Nguyên lý kế toán; 

- Kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho;

- Kế toán tiền lương, tài sản cố định;

- Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành;

- Kế toán tiêu thụ thành phẩm, mua bán hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính;

- Kế toán nợ phải thu, phải trả;

- Kế toán thuế;

- Ứng dụng phần mềm kế toán;

- Thuế.

 2. Đối tượng

- Học viên muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp.

- Sinh viên không chuyên ngành kế toán.

- Các cá nhân quan tâm đến công tác kế toán.

3. Thời gian và phương thức học tập

          - Thời gian: học khoảng 3 tháng, dự kiến khai giảng lớp học vào ngày 11 tháng 5 năm 2019.

          - Học phí: 1.100.000đ/khóa/học viên (Một triệu một trăm ngàn đồng)

          - Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 11/5/2019.

          - Phương thức học: học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

4. Thành phần Giảng viên: quý thầy cô có uy tín, nhiều kinh nghiệm  giảng dạy ở Trường Đại học Tiền Giang cũng như công tác tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP’ của Trường Đại học Tiền Giang.

6. Ghi danh và nộp học phí

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, phòng F.004, khu F, cơ sở chính - số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại liên lạc

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo)  

 

Nơi nhận:                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG                                                                    

- Doanh nghiệp;                                                                                                                                                                                             

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                                                   (đã ký)

- Lưu: VT, Khoa KT-L

                    Lê Hữu Hải     

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Luật