Tag

;

Chia sẻ

Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

25-03-2019

Ngày 13/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền các nội dung pháp luật thông qua các mô hình mới, các hình thức PBGDPL có hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2019; phối hợp khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức và hiểu biết pháp luật của một số đối tượng yếu thế (nữ thanh niên, thiếu niên; thanh, thiếu niên là người nghèo...) và đề xuất giải pháp, mô hình triển khai phù hợp; ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho thanh, thiếu niên; nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên (lồng ghép, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới); thực hiện truyền thông về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; biên soạn, phát hành một số tài liệu PBGDPL nhằm tăng cường bảo vệ và tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên; tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm về PBGDPL cho thanh, thiếu niên và nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả; công tác tổng hợp, thống kê chỉ tiêu "Tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật" theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; lồng ghép tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Đề án, các mô hình, cách làm hay trong PBGDPL cho thanh, thiếu niên..

VĨNH SƠN (http://tiengiang.gov.vn)