Chia sẻ

Quy định mới về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

28-03-2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg​ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. ​Theo đó, Quyết định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo (xã đặc biệt khó khăn) và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng. Nhà nước ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật.

Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gồm 05 loại sách, tài liệu pháp luật: Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh; sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật; sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh; văn bản quy phạm pháp luật được liên kết, trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử pháp điển.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp, các ngành ở địa phương thực hiện có hiệu quả Quyết định này. Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 và Khoản 2 Điều 15 của Quyết định này. Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định của Quyết định này; nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác văn bản quy phạm pháp luật... Sở Tư pháp tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019 và Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-14-2019-QD-TTg-xay-dung-quan-ly-khai-thac-Tu-sach-phap-luat-409130.aspx

VĨNH SƠN tổng hợp