Tag

;

Chia sẻ

Thông báo nhận tiền học bổng chính sách và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học kỳ II năm học 2018-2019

08-05-2019

UBND TỈNH TIỀN GIANG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  07  tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận tiền học bổng chính sách và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện,

đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật

học kỳ II năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-ĐHTG ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc sinh viên được hưởng chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học kỳ II năm học 2018-2019,

Nay Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên về việc nhận tiền học bổng chính sách và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/05/2019 (từ thứ Hai đến thứ Sáu vào giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Tài vụ (P. A004 – CSC)

Sinh viên có tên trong danh sách theo Quyết định 175/QĐ-ĐHTG đến Phòng Tài vụ nhận tiền theo thời gian và địa điểm nêu trên (sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên).

      Sau thời gian trên, sinh viên không đến nhận, mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

Đề nghị Trưởng các khoa và giáo viên cố vấn triển khai thông báo này đến sinh viên các lớp./.

 

Nơi nhận:                                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

- P.CTSV;                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                                                                             (đã ký)  

- Lưu: VT, TV.                                                                                                  

                                                                                                                               Lê Hữu Hải                                                                             

                                                                                                         

 

Phòng Tài vụ