Chia sẻ

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng Khóa XII

19-06-2019

Ngày 14/6/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang  tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh những nội dung quan trọng về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại thủ đô Hà Nội, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; bổ sung, sửa đổi thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác… để chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh, kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là vô cùng quan trọng, đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

VĨNH SƠN

Đảng ủy