.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

07-08-2019

Căn cứ Kế hoạch số 2002/KH-SNN ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:


I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Số lượng: 15 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

– Hành chính tổng hợp: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Hành chính, Luật, Văn thư – Lưu trữ, Quản trị văn phòng;

–  Kỹ thuật khuyến nông lĩnh vực trồng trọt: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ thực vật;

– Kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm trồng trọt: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ giống cây trồng, Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Di truyền và chọn giống cây trồng;

– Nghiên cứu, chuyển giao sản xuất giống cây trồng: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ giống cây trồng, Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Di truyền và chọn giống cây trồng;

– Nghiên cứu, chuyển giao sản xuất giống thủy sản: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Thủy sản;

– Thực hiện đề tài, dự án về giống thủy sản: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Thủy sản;

– Nghiên cứu, chuyển giao sản xuất giống vật nuôi: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y;

– Kế toán: 02 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Kế toán;

– Quản lý bảo vệ rừng: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng;

– Điều tra, dự báo tình hình sinh vật, dịch hại cây trồng: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ thực vật;

– Chẩn đoán, điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm: 02 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y;

– Xét nghiệm bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Thú y, Thủy sản;

– Quản lý giống và kỹ thuật nuôi: 01 người, trình độ Đại học trở lên, Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y.

Cụ thể về số lượng cần tuyển, đơn vị tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 được ban hành kèm theo Thông báo này.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Thực hiện theo Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách thức tính điểm và xác định người trúng tuyển

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100;

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành (Vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Điều 2

Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.


 
IV. HÌNH THỨC, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển.

2. Nguyên tắc xét tuyển

– Xét tuyển phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre.

– Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí vào ngạch, vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai trung thực, chính xác các yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí.

V. HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

– Hồ sơ xét tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 (có đính kèm trong Thông báo này).

Phiếu đăng ký dự tuyển:    PHIEU_DANG_KY_DU_TUYEN_VC.pdf

– Cách thức nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển nêu trên tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/8/2019 đến hết ngày 04/9/2019.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, số 26, đường 3/2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Số điện thoại liên hệ: 02753.827.738 (Phòng Tổ chức cán bộ Sở).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

– Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 09/10/2019 đến ngày 25/10/2019.

– Về định hướng ôn tập cho thí sinh: Sở sẽ đính kèm nội dung ôn tập trong Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, thực hành ở Vòng 2.

– Địa điểm tổ chức xét tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm xét tuyển cho thí sinh.

Nội dung thông báo này được đăng trên Báo Đồng Khởi, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ:    http://www.snnptnt.bentre.gov.vnvà niêm yết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan.

Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức năm 2019 trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./

VĨNH SƠN tổng hợp