.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Thông tin Hội thảo khoa học cấp Khoa

12-11-2019

THÔNG BÁO

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-KTCN, ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp lập kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa với tên gọi “Cải tiến chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và chuyển giao công nghệ” như sau:

- Thời gian dự kiến: vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng B14, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang (Số 119, Ấp Bắc, P5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp trân trọng thông báo và kính mời quý đơn vị, cán bộ viên chức có quan tâm viết bài cho Hội thảo.

1. Nội dung Hội thảo

Tham luận, góp ý, trao đổi, thảo luận về các giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa KTCN giai đoạn 2019-2022 bao gồm:

- Thực trạng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo hướng ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn với nhu cầu thị trường lao động.

- Đề xuất giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, vấn đề biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy hiệu quả phù hợp với sinh viên chuyên ngành, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng gắn kết với doanh nghiệp.

- Cập nhật và phát triển chương trình đào tạo, xây dựng ĐCCTHT, nội dung đào tạo theo hướng CDIO.

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường thiết bị thực hành thí nghiệm, sử dụng có hiệu quả thiết bị vật tư trong giảng dạy thực hành.

- Thực trạng công tác quan hệ doanh nghiệp thời gian qua của khoa và đề xuất giải pháp tăng cường gắn kết giữa nhóm ngành, khoa với doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo của các ngành.

- Định hướng đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới theo hướng tự động hoá ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, đề xuất giải pháp thành lập nhóm nghiên cứu giảng viên-giảng viên, giảng viên-doanh nghiệp, giảng viên-sinh viên-doanh nghiệp..

2. Hình thức trình bày hội thảo và thể lệ gửi bài

- Bài tham luận được viết bằng phần mềm MS. Word theo quy định viết bài của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang.

- Cuối bài hội thảo, tác giả cần ghi đầy đủ các thông tin sau: Họ và tên tác giả; học hàm, học vị; đơn vị công tác; số điện thoại liên lạc và địa chỉ email.

- Bài tham luận gửi cho Hội thảo phải là bài tham luận mới, chưa được xuất bản bởi các Hội thảo trong và ngoài Trường ĐHTG, có trích dẫn và tài liệu tham khảo rõ ràng và phù hợp, không gửi cùng lúc cho nhiều hội thảo.

- Bài viết được Tiểu ban Nội dung chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

- Tác giả gửi bài tham luận đến địa chỉ email kktcn@tgu.edu.vn hoặc nguyenlanchi@tgu.edu.vn từ ngày thông báo cho đến hết ngày 02/12/2019.

Kính mong quý đơn vị quan tâm, triển khai đến cán bộ, viên chức nghiên cứu, tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng kính chào./.

                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                  (Đã ký)       

 

                                                                                                                                                         Nguyễn Hoàng Vũ

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp