.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai báo thuế khoá 21

27-05-2020

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 69/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  15  tháng 5  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai báo thuế khoá 21

 

          Nhằm hướng dẫn và cung cấp cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ Khai báo thuế, quyết toán thuế & các chính sách về thuế ở doanh nghiệp,       Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ KHOÁ 21’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Kế toán doanh nghiệp; 

- Kế toán thuế XNK, TTĐB, GTGT, TNCN;

- Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Hướng dẫn chính sách thuế;

- Thực hành khai báo thuế.

          2. Đối tượng

          - Các học viên đang làm việc trong lĩnh vực kế toán tại doanh nghiệp,….

          - Các sinh viên chuyên ngành kế toán;

          - Các cá nhân quan tâm đến công tác kế toán, thuế.

          3. Thời gian và phương thức học tập

          - Thời gian: học khoảng 2,5 tháng, dự kiến khai giảng lớp học vào ngày 05 tháng 7 năm 2020

          - Học phí: 1.500.000đ/khóa/học viên (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

          - Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 05/7/2020

          - Phương thức học: học vào ngày thứ bảy và chủ nhật

4. Thành phần Giảng viên: quý thầy cô có uy tín và nhiều kinh nghiệm  giảng dạy tại Trường Đại học Tiền Giang.

          5. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ’ của Trường Đại học Tiền Giang.

6. Ghi danh và nộp học phí

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, phòng D.23, khu D, cơ sở chính - số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại liên lạc

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo).  

 

Nơi nhận:                                                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                               

- Doanh nghiệp;                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                            

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                                                                         (đã ký)           

- Lưu: VT, Khoa  KT-L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lê Hữu Hải                                                

Khoa Kinh tế - Luật