.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp Kế toán doanh nghiệp khóa 29

28-05-2020

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  68/TB-ĐHTG

          Tiền Giang, ngày  15  tháng 5  năm 2020


 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp khoá 29

 

 

Để hướng dẫn và cung cấp cho học viên kiến thức về nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHOÁ 29’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Nguyên lý kế toán; 

- Kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho;

- Kế toán tiền lương, tài sản cố định;

- Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành;

- Kế toán tiêu thụ thành phẩm, mua bán hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính;

- Kế toán nợ phải thu, phải trả;

- Kế toán thuế;

- Ứng dụng phần mềm kế toán;

- Thuế.

          2. Đối tượng

- Học viên muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp.

- Sinh viên không chuyên ngành kế toán.

          - Các cá nhân quan tâm đến công tác kế toán.

3. Thời gian và phương thức học tập

          - Thời gian: học khoảng 2-3 tháng, dự kiến khai giảng lớp học vào ngày  05 tháng 7 năm 2020.

          - Học phí: 1.500.000đ/khóa/học viên (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

          - Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 05/7/2020.

          - Phương thức học: học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

4. Thành phần Giảng viên: Quý thầy cô có uy tín, nhiều kinh nghiệm  giảng dạy ở Trường Đại học Tiền Giang cũng như công tác tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP’ của Trường Đại học Tiền Giang.

6. Ghi danh và nộp học phí

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, phòng D.23, khu D, cơ sở chính - số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại liên lạc

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo) 

 

Nơi nhận:                                                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                               

- Doanh nghiệp;                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                            

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                                          (đã ký)           

- Lưu: VT, Khoa  KT-L.                                                                                                 

                                                                                                                          Lê Hữu Hải