.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

“Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời”: Tập 01

02-07-2020

Để có bộ phim này đoàn làm phim đã đi 9 nước trên thế giới để thu thập tài liệu, phỏng vấn các học giả và nhà nghiên cứu về Biển Ðông.  “Biển đảo Việt Nam -Nguồn cội tự bao đời” sẽ khắc họa những hình ảnh chân thật, khách quan sự xác lập chủ quyền các vùng biển, đảo trên biển Đông từ các triều đại phong kiến Việt Nam, không chỉ từ những chứng cứ lịch sử trong nước mà cả từ những nguồn tư liệu tại nhiều nước trên thế giới, để từ đó khẳng định dân tộc Việt Nam đã thực sự làm chủ biển đảo từ ngàn đời nay. 

>> Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội bao đời

Tập 01

 

 

Đoàn thanh niên