.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 02 bổ sung

14-09-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 02

(Từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

14/9

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP.TCHC.

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban xây dựng đề án bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non.

- Ô. Bình, TP TCHC

- Ô. Tín, TP Tài Vụ

- Ô. Châu, TK KHXH&NV

- Ô. Hiếu, TK CNTT

- Ô. Phong, TBM GDTC-QP

- Ô. Cường, GĐ TTQHDN&TVTS

- Ô. Hiền, PTP QLĐT

- Ô. Trinh, PTK PT KSP

- Bà Giang, PTK PTK K.KHTN

13h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp xét điều kiện dự  thi ƯDCNTT cơ bản K25 và nâng cao  K10.

Theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHTG, ngày 03/9/2020.

15h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp hội đồng Hủy phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bị hư hỏng năm 2019.

Thành viên Hội đồng theo QĐ số 162/QĐ - ĐHTG ngày 10/6/2020.

16h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

15/9

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp nhóm đề tài NCKH cấp tỉnh

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Bình, TPTCHC

- Ô. Tín, TP Tài vụ

- Ô. Vượng, TK Kinh tế - Luật

- Ô. Long,  GĐ TT. KT&ĐBCLGD

- Ô. Phong, GV Khoa KTXD

- Ô. Phong, PQLKHCN&HTQT

14h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

TƯ 16/9

Họp khối TCHC-Tài chính-Thanh tra.

- Trưởng các đơn vị thuộc khối;

- Mời Ô. Phương, PTP PT P.QTTB cùng dự họp.

08h00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên, P. TCHC

07g 30

Phòng B14 CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long, VC TTTTTV

- Bà Hà (P.TCHC).

08h00

Phòng A101

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Chi bộ 1

- Ông Võ Ngọc Hà -              Hiệu trưởng.

- Đảng viên Chi bộ 1

13h30

Phòng B14

 

NĂM

17/9

Họp Ban soạn thảo Quy định chế độ  làm việc.

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên ban soạn thảo (theo Kế hoạch số 516/KH-ĐHTG, Ngày 30/7/2020.

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp triển khai kế hoạch và thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên ban soạn thảo (theo Kế hoạch số 670/KH-ĐHTG, Ngày 08/9/2020).

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU 18/9

Họp trực tuyến triển khai công tác nhóm lọc ảo phía Nam năm 2020

- Ô. Long, Ô. Trí, Bà Thu (TT.KT&ĐBCLGD)

09h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2020

Theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHTG ngày 09/01/2020

10h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý dạy và học trực tuyến

- Ô. Bình, TP TCHC;

- Ô. Hiếu, TK CNTT.

- Ô. Hiền, PTP QLĐT;

- Tổ QL Hệ thống mạng nội bộ và HTTT tích hợp của trường;

- Giảng viên đăng ký tập huấn.

14h00

Giảng đường

CSC

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

19/9

Họp Hội đồng tuyển sinh

Thành phần theo Quyết định 824/QĐ-ĐHTG ngày 31/12/2019

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

CN

20/9

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 14/9/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.

2. Họp Chi bộ 6 - Lễ trao thẻ đảng viên; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 15h00 ngày 14/9/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.

3. Họp Chi Bộ 2 (Lễ công nhận và trao Thẻ Đảng viên chính thức); TP: Đảng viên CB2; Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h00 ngày 15/9/2020 (Thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.

4. Họp viên chức Phòng Tài vụ; TP: Toàn thể Viên chức Phòng Tài vụ; TG: 08h00 ngày 15/9/2020 (thú Ba); ĐĐ: Phòng A105.

5. Họp Phòng TC-HC: TP: Viên chức Phòng TC.HC; TG: 15h00 ngày 16/9/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.

6. Đoàn giám sát số 03 của Đảng ủy làm việc với Chi bộ 5; TP: Ô. Cường, Bà Nguyệt, Ô. Mơ, Bà Nhất Trang và Chi ủy Chi bộ 5; TG: 08h00 ngày 17/9/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.

7. Đoàn kiểm tra số 05 của Đảng ủy kiểm tra Chi bộ 14; TP: Ô. Cường, Bà Nguyệt, Ô. Vũ, Bà Loan và Chi ủy Chi bộ 14; TG: 09h30 ngày 17/9/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.

8. Họp BCH Công đoàn mở rộng. TP: Ủy viên BCH CĐ, Trưởng ban TTND, Ủy ban kiểm tra, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn; TG: 14 giờ 00, ngày 17/9/2020 (Thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B14.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.